Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Łukasik, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera krótki opis metod komunikacji, takich jak: wywiady, zebrania, sesje Lessons Learned, moderacja, ankiety, skrzynki pomysłów. Główną częścią artykułu są wyniki badań nad wykorzystaniem metod komunikacji. Autor rozwiązał problem badawczy poprzez realizację trzech zadań: kalkulację procentu firm wykorzystujących daną metodę komunikacji, kalkulację procentu firm wykorzystujących daną metodę komunikacji z określoną częstotliwością w ciągu roku, zbadanie czynników decydujących o częstości wykorzystania metod komunikacji. Autor badając czynniki wykorzystania metod komunikacji uwzględnił liczbę pracowników organizacji, stanowisko respondenta, dział organizacji, w którym pracował etc.
The article contains a short description of communication methods such as interviews, meetings, Lessons Learned sessions, moderation, surveys, ideas boxes . Research results about frequency of use of communication methods constitute the main part of the article. The author resolved the research problem through the realization of three tasks: the calculation of the percentage of companies using a given communication method, the calculation of the percentage of companies using given communication method with the certain frequency in the year, research of communication methods use factors. When researching communication methods use factors the Author took into account the number of employees in an organization, respondent’s position, department of organization he or she worked for etc.
Opis
Słowa kluczowe
metody komunikacji , zebrania , moderacja , Internet , rozmowy , Communication methods , meetings , moderation , interviews
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 350-359