Repozytorium UR

Znaczenie sektora ICT w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Litwy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grynia, Alina
dc.date.accessioned 2016-03-31T10:05:46Z
dc.date.available 2016-03-31T10:05:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 177-191 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1459
dc.description.abstract Współcześnie najszybciej rozwijające się i najbardziej konkurencyjne gospodarki świata i Europy budowane są w oparciu o wiedzę i innowacyjność. Przykładem sektora, którego rozwój jest jednym z głównych priorytetów polityki gospodarczej UE, jest sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. ICT). Celem artykułu jest określenie znaczenia sektora ICT dla międzynarodowej konkurencyjności litewskiej gospodarki. Do osiągnięcia celu w pracy zostaną przeanalizowane takie wskaźniki charakteryzujące sektor ICT, jak wartość sprzedaży dóbr i usług na rynkach krajowych i zagranicznych, udział w tworzeniu wartości dodanej i zatrudnieniu, wydatki na B&R i udział w krajowym PKB. Do uzupełnienia powyższej analizy posłużą rankingi sporządzane przez Światowe Forum Ekonomiczne na podstawie wskaźnika gotowości sieciowej – Networked Readiness Index, które pozwolą ocenić rozwój sektora ICT na Litwie na tle innych krajów UE. Analiza zostanie przeprowadzona przez zastosowanie indukcyjnego podejścia badawczego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Nowadays the fastest-growing and most competitive economies in the world and Europe are built on knowledge and innovation. An example of a sector whose development is one of the main priorities of the EU's economic policy is the information and communication technologies sector (ICT). The purpose of this article is to determine the importance of the ICT sector for the international competitiveness of the Lithuanian economy. In order to achieve thise goal, the following indicators characterizing the ICT sector will be examined: the sales value of goods and services in domestic and foreign markets, its share in creating added value and employment, expenditure on R&D and its share in the national GDP. To determine the development of the ICT sector in Lithuania compared to other EU countries the Networked Readiness Index – the ranking compiled by the World Economic Forum – will be used in the analysis. The analysis will be carried out through the use of an inductive research approach. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sektor ICT pl_PL.UTF-8
dc.subject konkurencyjność międzynarodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka Litwy pl_PL.UTF-8
dc.subject ICT sector pl_PL.UTF-8
dc.subject international competitiveness pl_PL.UTF-8
dc.subject the economy of Lithuania pl_PL.UTF-8
dc.title Znaczenie sektora ICT w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Litwy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje