Repozytorium UR

Możliwość przepisywania recept przez pielęgniarki i położne – stan prawny w Polsce i ogólny przegląd sytuacji na świecie

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Bartosiewicz, Anna
dc.contributor.author Binkowska-Bury, Monika
dc.contributor.author Januszewicz, Paweł
dc.date.accessioned 2015-12-16T10:12:03Z
dc.date.available 2015-12-16T10:12:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 3 (2015), s. 290-305
dc.identifier.issn 2082-369X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1331
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecnie obowiązującego stanu prawnego w Polsce dotyczącego rozszerzenia uprawnień pielęgniarek i położnych o możliwość wypisywania recept. Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty od 1 stycznia 2016 roku na podstawie uchwalonego projektu ustawy, wniesionego przez rząd. Ponadto przedstawiono krótką charakterystykę doświadczeń innych krajów. Funkcjonowanie systemu wypisywania recept przez pielęgniarki zostało omówione na przykładzie 10 państw: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Botswany, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Republiki Południowej Afryki. Pozytywne doświadczenia innych państw w przedmiotowej kwestii mogą służyć jako przykład utworzenia i doskonalenia rozwiązań w Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this paper is to demonstrate a current legal status in Poland in reference to expanding the scope of practice of nurses and midwives to writing prescriptions. According to the new regulations, nurses and midwives will be able to write prescriptions from 1 January 2016 on the basis of a bill motioned by the government. Additionally, there was included a brief characteristic of experience of other countries in that matter. The functioning of the system of writing prescriptions by nurses has been discussed based on example of 10 countries: Ireland, Great Britain, the Netherlands, Sweden, The United States, Botswana, Australia, New Zealand, Canada and Republic of South Africa. Positive experience of other countries in this subject may serve as an example for creating and developing such solutions in Poland. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject recepty pl_PL.UTF-8
dc.subject leki pl_PL.UTF-8
dc.subject ustawa pl_PL.UTF-8
dc.subject pielęgniarki pl_PL.UTF-8
dc.subject położne pl_PL.UTF-8
dc.subject prescriptions pl_PL.UTF-8
dc.subject medicines pl_PL.UTF-8
dc.subject act pl_PL.UTF-8
dc.subject nurses pl_PL.UTF-8
dc.subject midwives pl_PL.UTF-8
dc.title Możliwość przepisywania recept przez pielęgniarki i położne – stan prawny w Polsce i ogólny przegląd sytuacji na świecie pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Writing prescriptions by nurses and midwives – legal status in Poland and general review of the international situation pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/przmed.2015.3.9


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje