POJĘCIE I FUNKCJE POLICJI BUDOWLANEJ

Obrazek miniatury
Data
2015-10-16
Autorzy
Zwolak, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
The article is the institution of the building police. The starting point for consideration in this study was done genealogy of the concept of the police. Initially, the term "police" identified with the political system of the state, later narrowing the concept of matters relating to the administration. Its mission was to provide security, order and public peace. Then the administration police was separated, building police, as a independent service operating in the sphere of construction. The heyday of the building police occurred in the XIX century. Its main objective was to ensure the safety and general governance in construction. The functioning of the building police had a large impact on subsequent legislation. To date, police have rules governing the nature of the construction process, which aims to ensure safety and order in the construction industry. Especially police functions highlighted in the activities of the building supervision organs.
Opis
Przedmiotem artykułu jest instytucja policji budowlanej. Punktem wyjścia rozważań w niniejszym opracowaniu uczyniono rodowód pojęcia policji. Początkowo termin „policja” utożsamiano z ustrojem państwa, później zawężając pojęcie do spraw dotyczących administracji. Jej zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego. Następnie z policji administracyjnej wyodrębniono policję budowlaną już jako samodzielną służbę działającą w sferze budownictwa. Okres świetności policji budowlanej przypadł na XIX w. Podstawowym jej celem było zapewnienie bezpieczeństwa i ogólnego ładu w budownictwie. Funkcjonowanie policji budowlanej wywarło duży wpływ na późniejsze ustawodawstwo. Do dzisiaj policyjny charakter mają przepisy regulujące proces budowlany, które w założeniu mają zapewnić bezpieczeństwo i ład w budownictwie. Funkcje policyjne podkreśla się szczególnie w działalności organów nadzoru budowlanego.
Słowa kluczowe
policja budowlana , prawo budowlane , nadzór , władztwo policyjne , bezpieczeństwo i porządek publiczny
Cytowanie