Repozytorium UR

Saliva pH testing in predicting dental caries in children aged 7–10 years

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Fudali-Walczak, Magdalena
dc.contributor.author Raba, Grzegorz
dc.contributor.author Obłoza, Beata
dc.date.accessioned 2015-07-03T06:51:20Z
dc.date.available 2015-07-03T06:51:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 2 (2015), s. 90-94
dc.identifier.issn 2082-369X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1086
dc.description.abstract Wstęp: Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą narządu żucia. Według raportów WHO oraz FDI nie udało się zmniejszyć epidemii próchnicy. W Polsce zachorowalność dzieci na próchnicę zębów utrzymuje się na wysokim poziomie i jest jedną z najwyższych w Europie. Cel: 1. Ocena wartości badania pH śliny jako testu screeningowego w modelowaniu ryzyka wystąpienia choroby próchnicowej zębów u dzieci. 2. Ocena korelacji wartości pH śliny ze stanem jamy ustnej wyrażonym za pomocą wskaźnika PUW. Materiał, metody: Badaną grupę stanowiło 128 dzieci w wieku 7–10 lat. Badanie polegało na: 1. Dokonaniu przeglądu uzębienia, przy pomocy podstawowych narzędzi stomatologicznych, 2. Ocenie pH śliny pacjenta za pomocą papierka lakmusowego. Na podstawie przeprowadzonych przeglądów jamy ustnej, wyznaczono dla każdego pacjenta wskaźnik PUW. Wyniki: 1. Występowanie próchnicy – 75,8%. 2. Odsetek dzieci z usuniętymi zębami – 18%. 3. Odsetek dzieci leczonych - 79,7%. 4. Wartość korelacji współczynnika PUW oraz pH śliny: 0,693; -0,730 (p = 0,000). Wnioski: 1. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 7–10 lat jest zły. U 76% stwierdza się próchnicę, 18% dzieci ma już usunięty przynajmniej jeden ząb. 2. Badanie pH śliny w wysokim stopniu koreluje z aktywną próchnicą zębów, przez co może być użytecznym testem samokontroli stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Introduction: Dental caries remains the most widespread disease of the masticatory system. According to WHO and FDI reports, the epidemic of dental caries has not been reduced. In Poland, dental caries prevalence among children remains high and is among the highest in Europe. Aims: 1. to assess the values of saliva pH testing used as a screening test for assessing the risk of dental caries in children. 2. to assess the correlation of saliva pH testing with the condition of the oral cavity, expressed by means of the DMF index. Material, methods: The research group consisted of 128 children aged 7–10 years. The research involved: 1. a check-up performed by means of basic dental instruments. 2. assessment of patient’s saliva pH by means of a litmus paper. On the basis of the check-ups performed, the DMF index was established for each patient. Results: 1. Presence of dental caries – 75.8%. 2. Percentage of children with missing teeth – 18%. 3. Percentage of children undergoing treatment – 79.7%. 4. Correlation value of the DMF index and saliva pH: 0.693; - 0.730 (p=0.000). Conclusions: 1. The condition of health of the oral cavity in children aged 7–10 years is bad. 76% have been diagnosed with dental caries, 18% of children have at least one missing tooth. 2. Saliva pH testing is highly correlated with active dental caries, thus it can be a useful self-control test for assessing the condition of health of the oral cavity in children. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject próchnica pl_PL.UTF-8
dc.subject ślina pl_PL.UTF-8
dc.subject zdrowie publiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject dental caries, pl_PL.UTF-8
dc.subject saliva pl_PL.UTF-8
dc.subject public health pl_PL.UTF-8
dc.title Saliva pH testing in predicting dental caries in children aged 7–10 years pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Badanie pH śliny w predykcji ryzyka choroby próchnicowej u dzieci w wieku 7–10 lat pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/przmed.2015.2.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje