Ocena przydatności wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawności fizycznej seniorów – badanie pilotażowe

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka
Wilmowska-Pietruszyńska, Anna
Guzik, Agnieszka
Wiśniowska, Agnieszka
Drużbicki, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstęp i cel pracy: Wraz z wiekiem znacząco wzrasta ryzyko upadków. Celem pracy była analiza przydatności wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawności fizycznej seniorów. Materiał i metoda: Badaniem pilotażowym objęto grupę 25 osób w wieku 60–77 lat. Do oceny sprawności funkcjonalnej wykorzystano specjalistyczny test dla osób starszych Fullerton Functional Fitness Test. Do oceny równowagi seniorów wykorzystano testy kliniczne: Up&Go Test, Functional Reach Test, Tandem Stance Test, Tandem Walk Test oraz Tandem Pivot 180° oraz pomiary na platformie stabilometrycznej Cosmogamma. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań wykazano występowanie relacji pomiędzy wynikami testów klinicznych a pomiarem sprawności funkcjonalnej. Wykazano też zależność pomiędzy wynikami testów klinicznych a wynikami pomiaru długości ścieżki środka pola podparcia na platformie stabilometrycznej w staniu na jednej kończynie dolnej z oczami otwartymi. Pomimo że w literaturze istnieją doniesienia dotyczące badań nad oceną wydolności systemu kontroli równowagi seniorów, brak jest ujednoliconych procedur wskazujących, które testy i metody ilościowe oceny równowagi powinny być analizowane, aby zapewnić wiarygodność badań. Wykazano, że na podstawie wyników jednego ze wskazanych w pracy testów można przewidywać z dość dużą pewnością wyniki dla innego. Wnioski: Zastosowane w pracy testy: Up&Go, Tandem Walk, Tandem Pivot 180° i Functional Reach są wartościowymi narzędziami do jakościowej oceny równowagi w populacji osób powyżej 60 roku życia. Stabilometryczna ocena równowagi seniorów pozostaje w zależności z wynikami testów klinicznych. Konieczne są dalsze badania obejmujące większą grupę osób w celu potwierdzenia wiarygodności uzyskanych wyników.
Introduction and aim: The risk of falls increases significantly with age. The aim of the study was to analyze the usefulness of selected scales and methods used in assessing the balance and physical fitness in seniors. Material and methods: The study included a pilot group of 25 people aged 60-77 years of age. Fullerton Functional Fitness Test also called the Senior Fitness Test was used to assess the functional capacity. The following clinical tests were used to assess balance in seniors: “Up&Go Test”, Functional Reach Test, Tandem Stance Test, Tandem Tandem Walk, Tandem Pivot 180° and measurements on Cosmogamma stabilometric platform. Results: The studies demonstrated the relationship between the results of clinical tests and the measurement of functional capacity, i.e. the relationship between the results of clinical tests and the results of measurement of path length of centre of pressure on stabilometric platform in standing on one leg with eyes open. Although there are reports in the literature concerning the research on evaluation of usefulness of the control system used to assess balance in seniors, there are no uniform procedures indicating which tests and quantitative methods for assessing the balance should be analyzed to ensure the credibility of the research. It was demonstrated that the results of one of the tests concerned in this paper can be a fairly reliable prediction of the results for another one. Conclusions: The tests: “Up & Go”, Tandem Walk, Tandem Pivot 180° and Functional Reach, which were used in this study, are valuable tools for qualitative assessment of the balance in the population of people over 60 years of age. Stabilometric assessment of the balance in seniors correlates with the results of clinical tests. Further studies are necessary involving a larger group of people in order to confirm the reliability of the results.
Opis
Słowa kluczowe
ryzyko upadków , seniorzy , stabilometria , risk of falls , seniors , stabilometry
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 1 (2015), s. 8-18