Przeciążenie kosztami mieszkaniowymi gospodarstw domowych seniorów w Polsce i liczebniejszych państwach UE (2007–2019)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Cesarski, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest nakreślenie i ocena sekwencji kierunków zmian oraz trendów i generalnych proporcji poziomu stopy przeciążenia kosztami mieszkaniowymi gospodarstw domowych tworzonych przez osoby w wieku 65 lat lub więcej na tle gospodarstw ogółem w Polsce i wybranych liczebniejszych państwach UE w latach 2007–2019 na podstawie danych Eurostatu. Poza Polską analiza obejmuje Francję, Hiszpanię, Niemcy i Włochy. Generalnym założeniem metodycznym jest odwołanie się w analizie danych jedynie do informacji Eurostatu dotyczących jakości i treści statystyki przeciążenia gospodarstw domowych kosztami mieszkaniowymi bez wdawania się w międzynarodowe i krajowe społeczno-gospodarcze uwarunkowania w tym zakresie. Przeprowadzona analiza wskazuje, że dane Eurostatu ilustrujące kształtowanie się stopy przeciążenia kosztami mieszkaniowymi pozwalają na tylko ostrożne, wyrażane ogólnymi proporcjami (i dopiero wtedy mające obiektywne walory z punktu widzenia zależności realnych) porównania poziomu tej stopy między Polską a wybranymi państwami UE. Dane te umożliwiają natomiast wystarczająco wiarygodne bezpośrednie porównania rzeczywistych sekwencji kierunków zmian oraz trendów kształtowania się poziomu tej stopy. Stosunkowo najdłuższe okresy pożądanego spadku lub tendencji do spadku stopy przeciążenia kosztami mieszkaniowymi gospodarstw ogółem, w tym gospodarstw seniorów, zaznaczają się w Polsce, lecz nie można na tej podstawie formułować daleko idących wniosków ze względu na ograniczoną wartość poznawczą danych.
The aim of the article is to outline and evaluate the sequence of directions of changes, as well as trends and general proportions, of the level of the overburden rate with housing costs of households created by people aged 65 or more compared to the total number of households in Poland and selected more populous EU countries in 2007–2019 based on Eurostat data. Outside Poland, the analysis covers France, Spain, Germany and Italy. The general methodological assumption is to limit the analysis of Eurostat data on information on the quality and content of the statistics of overburdening households with housing costs without entering into international and national socio-economic conditions in this regard. The conducted analysis shows that the Eurostat data illustrating the rate of cost overload allow only careful analysis, expressed in general proportions and only then having objective values from the point of view of real relationships of the level of this rate between Poland and selected EU countries. On the other hand, these data allow for sufficiently reliable direct comparisons of the real sequences of the directions of changes and trends in the level of this rate. The relatively lengthy periods of the decline or tendency to decline in the rate of overload with total housing costs of households, including senior households, are noted in Poland, but no far-reaching conclusions can be drawn on this basis due to the limited cognitive value of the data.
Opis
Słowa kluczowe
przeciążenie kosztami mieszkaniowymi , gospodarstwa domowe seniorów , Polska i liczebniejsze państwa UE , housing cost overburden , senior households , Poland and more populous EU countries
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(21)/2021, s. 49–64