Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Kobus, Przemysław
Zrobek, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem zarządzania przestrzenią jest zrównoważony rozwój terytorium. Orientacja marketingowa ukierunkowana na potrzeby społeczności lokalnej może w znaczącym stopniu wpłynąć na efektywność działań w tym kierunku. W praktyce jednak samorządy nie dysponują odpowiednią wiedzą rynkową, a więc nie są w stanie w pełni wykorzystać możliwości zarządzania marketingowego. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju może być w związku z tym utrudnione.
The purpose of space management is the sustainable development of the territory. Marketing orientation, geared to the needs of local communities, can significantly affect the effectiveness of measures in this direction. However in practice local governments don’t have adequate market knowledge, so they aren't able to fully exploit the opportunities of marketing management. Therefore, the implementation of sustainable development may be difficult.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 433–446