Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Autor artykułu dowodzi, że istnieje sprzężenie zwrotne między wzrostem gospodarczym a zmniejszaniem się nierówności społecznych. Na podstawie tych powiązań proponuje prowzrostową strategię ograniczającą nierówności społeczne. Na podstawie diagnozy zasobów kapitału ludzkiego w Polsce udowadnia, że ​​warunkiem realizacji tej strategii jest rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego. Aby to osiągnąć konieczne są: wzrost udziału inwestycji w kapitał ludzki w PKB, polityczna koncentracja na rozwoju sektora MSP i obszarów wiejskich, budowa domów oraz nowa polityka edukacyjna ukierunkowana na zdobywanie umiejętności przekształcania wiedzy w kapitał . Istotnym elementem strategii prowzrostowej powinna być także nowa polityka społeczna ukierunkowana na uzasadnione nierówności społeczne.
The author of an article proves that there exist feedback between economic growth and decreasing social inequalities. On the base of these connections he proposes a pro-growth strategy limiting social inequalities. Basing on a diagnosis of human capital resources in Poland he proves that the condition of realising this strategy is human and intellectual capital development. To achieve it, there are necessary: increase of a share of investment in human capital in GDP, political focus on SME sector’s development, as well as rural areas, house building and a new educational policy directed at gaining abilities to transform knowledge into capital. An essential element of the pro-growth strategy should be also a new social policy aimed at justified social inequalities.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 173-189