Economic analysis of law as a good quality of the legislative process

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Majkut, Zdzisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article attempts to discuss the economic analysis of law as a quality, that affects the legislative process. Regulations and legal standards are institutions, created by the state, to ensure efficient functioning of the entire national economic process. Institutional structures affect the behavior of people and businesses. The introduced changes in the law may negatively affect economic development or, on the contrary, create very favorable conditions for its development through the elimination of unnecessary and hampering economic development regulations and legal procedures. The article presents the most important issues of economic analysis of law on two examples: Germany and Slovakia. This discipline is the study of law with the use of economic tools. Currently, the economic analysis of law is developing at a rapid pace in comparison to other interdisciplinary social sciences. This analysis uses the relation between law and social norms. Furthermore, the objective of this article is to discuss the legal factors, that affect economic processes.
W artykule podjęto próbę omówienia ekonomicznej analizy prawa jako jakości, która wpływa na proces legislacyjny. Regulacje i standardy prawne to instytucje tworzone przez państwo w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego krajowego procesu gospodarczego. Struktury instytucjonalne wpływają na zachowanie ludzi i przedsiębiorstw. Wprowadzone zmiany w prawie mogą negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy lub wręcz przeciwnie – stworzyć bardzo korzystne warunki dla jego rozwoju poprzez zniesienie zbędnych i utrudniających regulacji i procedur prawnych dotyczących rozwoju gospodarczego. Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia analizy ekonomicznej prawa na dwóch przykładach: w Niemczech i na Słowacji. Ta dyscyplina to nauka prawa z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych. Obecnie analiza ekonomiczna prawa rozwija się w szybkim tempie w porównaniu z innymi interdyscyplinarnymi naukami społecznymi. Ta analiza wykorzystuje związek między prawem a normami społecznymi. Ponadto celem tego artykułu jest omówienie czynników prawnych, które wpływają na procesy gospodarcze.
Opis
Słowa kluczowe
the legislative process , economic analysis of law , economic development , proces legislacyjny , ekonomiczna analiza prawa , rozwój gospodarczy
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 120–128