Ośrodki wzrostu w regionie Polski Wschodniej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Baran, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Działania zwiększające spójność terytorialną w skali krajowej i regionalnej wiążą się z budową powiązań funkcjonalnych między ośrodkami wojewódzkimi a ich otoczeniem regionalnym dla przeciwdziałania marginalizacji najsłabiej rozwijających się obszarów oraz ograniczania dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi województwami. Podjęte badania nad kształtowaniem się ośrodków gospodarczych w regionie Polski Wschodniej mają na celu ocenę kierunku i tempa zmian potencjału demograficznego i gospodarczego aglomeracji miejskich w latach 2004–2011. Analiza stanu zasobów ludzkich wskazuje na powolne i zróżnicowane tempo wzrostu potencjału demograficznego miast wojewódzkich badanego regionu. Słaby rozwój działalności gospodarczej w regionalnych ośrodkach miejskich wymaga silniejszego pobudzenia przedsiębiorczości, by uruchomić regionalne czynniki rozwoju oraz wzmocnić procesy innowacyjne i wzrost konkurencyjności.
In order to counteract processes of marginalization of underdeveloped regions and disparities in economic development between Polish provinces a range of programs are enacted which enhance territorial cohesion both at the national and regional levels on the one hand and aim at establishment of functional links between province centers and their regional surrounding on the other. The research on the development of economic centers in the region of East Poland is meant to determine the direction and pace of ongoing changes in the demographic and economic potential of urban areas of the region in years 2004–2011. The conducted analysis evidences sluggish and diversified rate of the demographic potential increase in the province towns of the area. The slow growth of business activity in the main urban centers calls for animation of entrepreneurial activity in order to trigger regional development, enhance innovation and increase regional competitiveness.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 124–133