Repozytorium UR

‘Management’ as a Language Domain In Business English

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Potęga, Paulina
dc.date.accessioned 2020-10-12T10:08:06Z
dc.date.available 2020-10-12T10:08:06Z
dc.date.issued 2020-10-27
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5740
dc.description Promotor: dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR - 313 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niniejsza rozprawa doktorska proponuje nowy system klasyfikacji języka specjalistycznego i specjalistycznych praktyk biznesowych, który przede wszystkim skupia się na określonych wyrażeniach językowych, oraz wiedzy eksperckiej. Celem opracowanej dysertacji jest prezentacja oraz analiza ZARZĄDZANIA nie tylko jako dziedziny językowej, ale również domeny specjalistycznej o rozbudowanym wymiarze konceptualnym. Warto podkreślić, że ZARZĄDZANIE jest traktowane jako podtyp języka specjalistycznego, ogólnie znanego jako ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU. Zastosowane pojęcie domeny konceptualnej jest tożsame z pojęciem domeny kognitywnej i odnosi się tu do struktur kognitywnych związanych z naszą wiedzą o świecie. W celu zorganizowania i skategoryzowania jednostek leksykalnych, autorka ustaliła hierarchię scen i ramek bazując na korpusie oraz tekstach pomocniczych z zakresu ZARZĄDZANIA. Współczynnik częstotliwości miał fundamentalne znaczenie dla pracy. Dlatego, ze względu na ogromną liczbę jednostek leksykalnych, poniższa analiza ogranicza się jedynie do elementów z częstotliwością najwyższą, wysoką oraz średnią, co równocześnie pozwoliło ustalić elementy najbardziej prototypowe dla konkretnej ramy semantycznej. Niniejsze badanie jest pierwszą próbą systematycznego i szczegółowego opisu językoznawczego związanego z specjalistyczną domeną ZARZĄDZANIA, która stanowi część ANGIELSKIEGO JĘZYKA BIZNESU. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main goal of the dissertation is to present and analyse MANAGEMENT not only as a language domain, but also as a specialised domain with an extensive conceptual dimension. It shall be highlighted that MANAGEMENT is treated as a subtype of specialist language, generally known as BUSINESS ENGLISH. The term conceptual domain is equated with cognitive domain and here refers to cognitive structures related to our knowledge of the world. The main goal of this thesis is a semantic analysis of the vocabulary related to the MANAGEMENT domain. In order to organise and categorise lexical units, the author established a hierarchy of scenes and frames based on the corpus and supporting texts in the field of MANAGEMENT. The analysis is limited to elements with the top, high and medium frequencies, which at the same time allow to determine the most prototypical elements for a specific semantic frame. The general approach of the study is focused on creating a Scene-and-Frame hierarchy, grouping together of corpus-driven lexical items variously related to the specific frame, and subsequently, based on those lexical units discovered by consulting business and management-oriented lexicographic sources, establishing the statistically best evidenced highly specialist phrases and collocations. Consequently, a new classification system for language and information and linguistic units has arrived. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Zarządzanie pl_PL.UTF-8
dc.subject angielski język biznesu pl_PL.UTF-8
dc.subject języki specjalistyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject ramy semantyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject domena kognitywna pl_PL.UTF-8
dc.subject Management pl_PL.UTF-8
dc.subject Business English pl_PL.UTF-8
dc.subject specialist language pl_PL.UTF-8
dc.subject frame semantics pl_PL.UTF-8
dc.subject cognitive domain pl_PL.UTF-8
dc.title ‘Management’ as a Language Domain In Business English pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative ‘Zarządzanie’ jako lingwistyczna domena w angielskim języku biznesu pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje