Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Leśniak-Moczuk, Arkadiusz D. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule dokonano charakterystyki systemu edukacji wraz ze wskazaniem jego przemian w kierunku kreatywnego kształcenia oraz przedstawiono zasady funkcjonowania elektronicznej gospodarki stwarzającej potencjalne możliwości ...
 • Rzepka, Katarzyna; Czerny, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autorzy w artykule wysuwają postulat humanizacji ekonomii jako wyraz ekspozycji aspektu podmiotowości. W tym celu przywołują koncepcje etyczne Kotarbińskiego oraz Bańki, którzy wskazują na metodologię postępowania badawczego ...
 • Łukasik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł przedstawia główne problemy związane z pomiarem innowacyjności przedsiębiorstwa. W szczególności koncentruje się na doborze wskaźników i ich ocenie prowadzącej do formułowania syntetycznej oceny innowacyjności ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article compares the characteristics of state and market-driven coordination. It derives from them the need to return to capitalism. The author describes the role of the state in the process of market liberalization ...
 • Wosiek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Przedstawione badania mają charakter eksploracyjny, a ich celem jest weryfikacja roli kapitału społecznego względem innych czynników wytwórczych, jak kapitał rzeczowy, kapitał ludzki oraz praca niewykwalifikowana. Jako ...
 • Kozioł, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę kapitału intelektualno-instytucjonalnego. Jest to część kapitału danego kraju, służąca finansowaniu zasobów intelektualnych i instytucjonalnych. Jakość tych zasobów przyczynia ...
 • Murawska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące poziomu wykształcenia ludności w krajach Unii Europejskiej w kontekście szansy dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. Celem prowadzonych analiz było ukazanie zmian zachodzących w ...
 • Spychała, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zbadano wpływ narzędzi stosowanych w polityce fiskalnej na zmiany aktywności gospodarczej. Zważywszy na to, że sposób oddziaływania poszczególnych instrumentów fiskalnych nie zawsze jest zgodny z założeniami na ...
 • Tuziak, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  We współczesnej gospodarce informacje, wiedza i nowoczesne technologie traktowane są jako samodzielne czynniki produkcji. Trend w kierunku rozwijania zaawansowanych procedur przetwarzania dużych wolumenów danych obliguje ...
 • Dobija, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Standardowe źródła kapitału ludzkiego to: wzrost zasobów ludzkich, profesjonalna edukacja i przyrost doświadczenia zawodowego. W historii ludzkości dostrzega się inne jeszcze źródła, jak artefakty zwane ME w starożytności. ...
 • Dyndar, Anton (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Creative sector is considered to be an impetus for the progress and, at the same time, an indicator of the potential of national economic development. The problem of determining the character of the creative economy influence ...
 • Gąsiorowska-Mącznik, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Wielowątkowość i złożoność zagadnień poruszanych w problematyce przedsiębiorczości spowodowała, że nie wykształciła się jednolita teoria przedsiębiorczości. Literatura przedmiotu nie dostarcza także precyzyjnego zdefiniowania ...
 • Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zmiany dokonane w sektorze ochrony zdrowia, a w szczególności proces urynkowienia opieki zdrowotnej i wprowadzenie nowych zasad finansowania spowodowały konieczność dostosowania się do wymagań gospodarki rynkowej. Nastąpiły ...
 • Wieczorkowski, Jędrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rozwój technologii informacyjnych dający nowe możliwości – biznesowe oraz związane z życiem prywatnym – powoduje także różnorodne zagrożenia wynikające z przetwarzania masowych danych prywatnych, w szczególności danych ...
 • Augustyn, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Współcześnie istotnym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy jest kreatywny kapitał ludzki. Fenomen kreatywności jest przedmiotem dociekań wielu dyscyplin naukowych, takich jak np. psychologia twórczości, pedagogika ...
 • Prałat, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy tematyki zakupów elektronicznych na rynku przedsiębiorstw. Jego celem jest przeanalizowanie możliwości, z jakich mogą w tym obszarze skorzystać polskie firmy. Przedstawiono najważniejsze cechy różniące ...
 • Tuziak, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule skupiono się na zagadnieniach innowacyjności i kapitału ludzkiego jako endogenicznych czynnikach rozwoju regionalnego. Ukazano znaczenie regionalnej innowacyjności i zasobów kapitału ludzkiego dla podnoszenia ...
 • Czaplewski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono rynek telefonii komórkowej w Polsce, jak również podstawowe kierunki jego przekształceń. Główną jego cechą jest dynamiczny wzrost mierzony liczbą aktywnych kart SIM na 100 mieszkańców. Rynek ten ...
 • Inglot-Brzęk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Relacje pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi wynikają z regulacji prawnych, a współpraca uznawana jest za podstawową i naczelną zasadę łączącą sektory samorządowy i pozarządowy. W pierwszej, teoretycznej części ...
 • Grzebyk, Bogumiła (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono rolę głównych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów (MF) i Agencji ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje