Repozytorium UR

Recently added

DSpace Repository

Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)2017: Recent submissions

 • Vargová, Mária; Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Príspevok sa zaoberá vzdelávaním ņiakov na vybraných stredných odborných ńkolách v Ĉeskej a Slovenskej republike. Výskumom sa sledovala obľúbenosť a vyuņívanie IKT v ńkole a v beņnom ņivote.
 • Włodarska-Zoła, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Treść artykułu koncentruje się wokół zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i ich transferem do jednostek samorządowych. Autorka przedstawiła uwarunkowania prawne ...
 • Zawłocki, Ireneusz; Niewiadomski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule dokonano ogólnej charakterystyki kolejnej rewolucji naukowo-technicznej określanej mianem czwartej rewolucji przemysłowej, która w bieżącej dekadzie zostaje praktycznie wdrażana w systemy gospodarcze wiodących ...
 • Kuĉerka, Daniel; Kmec, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Príspevok sa zaoberá tvorbou integrovaných didaktických pracovísk.Autori ukazujú miesto integrovaných didaktických pracovísk v rámci materiálnych didaktických prostriedkov. Ďalej sa zaoberajú KD modelom Integrovaných ...
 • Merenda, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Organizované struktuře biochemických pochodů, pro něņ jsou typické uzavřené, ale navzájem v celek propojené cykly, je podobná fraktálová výroba. Aby mohla komunikovat s vnějńím světem, musí ji řídit logistici, coņ se děje ...
 • Lukáĉová, Danka; Bánesz, Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Aj uĉiteľské ńtudijné programy na univerzitách reagujú na potreby trhu práce a zaraďujú do svojich ńtudijných programov predmety, v ktorých sa ńtudenti oboznamujú s novými materiálmi a technológiami priemyselnej praxe. ...
 • Malska, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Często w zastosowaniach technicznych wykorzystuje się działy statystyki matematycznej do analizy danych. W statystyce matematycznej korzysta się z rozkładów teoretycznych zmiennych losowych. W dziale wnioskowania statystycznego, ...
 • Beneńová, Hana; Mach, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  This article deals with the suggestion for modify the school education program at the Secondary Vocational School of Electrical Engineering, Pilsen, specifically by adding a chapter on thin film photovoltaic to the curriculum ...
 • Wrońska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Nowoczesna szkoła, jeśli chce być atrakcyjna dla swoich uczniów, nie może być obojętna wobec mediów cyfrowych o charakterze mobilnym, które są na co dzień wykorzystywane przez adolescentów. Technologie mobilne to urządzenia, ...
 • Miąso, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Poznawanie, uczenie się, pozostaje ciągle jednym z najważniejszych procesów w życiu człowieka, dziś staje się nawet procesem całożyciowym. Równocześnie coraz mocniejszą pozycję w tym procesie zajmują multimedia, następuje ...
 • Musiał, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dziś szkoła jako najważniejsze miejsce w społeczeństwie musi wybrać drogę w kierunku nowej kultury kształcenia. Dlatego warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób „obudzić” w uczniach chęć do nauki, ale także „obudzić” dla ...
 • Lis, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dzisiejsza moc obliczeniowa poszczególnych komputerów mogących pełnić rolę serwera wielokrotnie przewyższa zapotrzebowanie systemu operacyjnego i usług na dostępną moc obliczeniową. Stosując rozwiązania zwielokratniające ...
 • Andruszkiewicz, Fabian; Chyżna, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule analizuje się rozwój systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli w obrębie noosferogenezy. Uzasadniono znaczenie orientacji noosferycznej systemu kształcenia zawodowego polegającej na formowaniu ...
 • Zhernoklieiev, Ihor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article examines the practice of the readiness formation of future technology teachers to organize the creative activity of pupils in Ukraine and prospects of the usage the advanced pedagogical experience. Also, it ...
 • Simbartl, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  A work with the modelling material is incorporated in the framework education programme even for the nursery school and also for primary schools. The modelling material is incorporated there for the purpose of the output ...
 • Krotký, Jan; Karpíńková, Pavla; Král, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The authors deal with an extension and modification of construction kits in order to create a simple tool for assessing the level of creativity according to the products made by pupils. The article describes a modified ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych pamięci w treściach kształcenia kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. Na bazie analizy istniejących rozwiązań opisano projekt i ...
 • Pavelka, Jozef; Ńoltés, Jaroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Súĉasná moderná doba vyņaduje, aby sa v rámci vyuĉovacieho procesu vyuņívali aj netradiĉné metódy, postupy a prostriedky, ktoré dokáņu ņiakov aktivizovať a podporujú rozvoj ich logického, analytického a tvorivého myslenia. ...
 • Malĉík, Martin; Miklońíková, Miroslava (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Ĉlověk chybuje od narození, koneckonců i dovednost chodit vyņaduje od malého dítěte nespoĉet pokusů, které konĉí pádem, tedy chybným pohybem. Ne nadarmo se říká, ņe chybami se ĉlověk uĉí. Po zahájení povinné ńkolní docházky ...
 • Yashchuk, Sergiy; Melnyk, Andrii; Hladyshev, Serhii (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  In order to determine the initial level of formation of professional and legal competence of the future social workers were used methods adapted by the author “Motivation of professional activity” by Zamfyr (Рамендик, 2013, ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje