Repozytorium UR

Mobilna dostępność Internetu w społeczeństwie informacyjnym – rozwój i zagrożenia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mendyk-Krajewska, Teresa
dc.contributor.author Mazur, Zygmunt
dc.contributor.author Mazur, Hanna
dc.date.accessioned 2016-05-04T07:46:18Z
dc.date.available 2016-05-04T07:46:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 20-32 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1545
dc.description.abstract Liczne zalety mobilnego dostępu do Internetu spowodowały duże zainteresowanie rozwiązaniami bezprzewodowymi wpływając na ich dynamiczny rozwój obserwowany w ostatnich latach. Możliwości i coraz powszechniejsze wykorzystanie urządzeń mobilnych wymuszają opracowywanie nowych standardów transmisji bezprzewodowej w celu poprawy jakości usług. Wszystkie technologie są systematycznie rozwijane ze względu na konieczność zapewnienia między nimi współpracy, potrzebę wzrostu prędkości transmisji i efektywniejszego wykorzystania łączy. Działania prowadzone za pomocą rozwiązań mobilnych – by mogły być powszechnie stosowane i rozwijane – muszą być niezawodne i bezpieczne. Dlatego coraz większą wagę przywiązuje się nie tylko do poprawy parametrów transmisji i wzrostu funkcjonalności urządzeń, ale także do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony systemów teleinformatycznych. Urządzenia mobilne bardzo często są wykorzystywane do przechowywania danych poufnych oraz do ich przesyłania, co potwierdzają także wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej użytkowania urządzeń mobilnych, których omówienie jest zamieszczone w artykule. Autorzy podkreślili wagę problemu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń mobilnych wobec dynamicznego rozwoju nowych technologii i wzrostu zagrożeń sieciowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The numerous benefits of access to mobile Internet sparked great interest in wireless solutions, fostering their dynamic growth seen in recent years. The opportunities and increasing usage of mobile devices necessitate the development of new wireless standards to improve the quality of services. All technologies are systematically developed due to the need to ensure Interoperability between them, the need to increase the transmission speed and the need for efficient use of bandwidth. Activities undertaken with mobile solutions – in order to be widely used and developed – must be reliable and secure. That is why more and more attention is paid not only to improvements in transmission parameters and increased functionality of devices, but also to ensuring a high level of system protection. Mobile devices are often used to store and transmit confidential data, which is also confirmed by the results of the survey into the use of mobile devices, which is the topic of this article. The authors stress the importance of the problem of safety in mobile devices usage in the light of rapid development of new technologies and the increase in network threats. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject łączność bezprzewodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject urządzenia mobilne pl_PL.UTF-8
dc.subject zagrożenia dla systemów mobilnych pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile devices pl_PL.UTF-8
dc.subject threats to mobile systems pl_PL.UTF-8
dc.subject wireless communication pl_PL.UTF-8
dc.title Mobilna dostępność Internetu w społeczeństwie informacyjnym – rozwój i zagrożenia pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje