Repozytorium UR

Recently added

DSpace Repository

Czasopisma naukowe UR / Scientific Journals: Recent submissions

 • Szydlik-Leszczyńska, Agata; Leszczyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Współczesny proces gospodarowania ma charakter złożony. Wymaga to od decydentów kształtujących politykę gospodarczą doboru adekwatnych oraz zróżnicowanych metod i technik oddziaływania. Trzeba mieć świadomość, iż tworzenie ...
 • Szczepańska-Przekota, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Współcześnie zachodzące zmiany polegające na informatyzacji życia codziennego dotykają każdej jego sfery. W szczególności dotyczy to świata finansów. Jeszcze do niedawna podstawową formą płatności były płatności gotówkowe, ...
 • Garwol, Katarzyna; Stebila, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł opisuje sposoby i zakres korzystania przez polskich seniorów z technologii cyfrowych. Starsi ludzie w powszechnej opinii są uznawani za osoby wykluczone cyfrowo, a więc mające trudności z obsługą Internetu oraz ...
 • Nieradka, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł dotyczy technologii wzbogaconej rzeczywistości (z ang. Extended Reality), zaś jego celem jest zwrócenie uwagi na wybrane kwestie związane z technologią i rozwiązaniami z obszaru wzbogaconej rzeczywistości w kontekście ...
 • Kozubowski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł przedstawia ewolucję mediów społecznościowych przez pryzmat socjologicznych teorii Josepha Schumpetera oraz Karla Mannheima. Do analizy wykorzystano metodologię socjologii wiedzy, która została opisana w pierwszej ...
 • Dziembała, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Proces cyfryzacji implikuje wiele korzyści dla aktywnych jego uczestników. Jednakże niektóre przedsiębiorstwa, osoby, grupy społeczne są z tego procesu wykluczone, co prowadzi do powstawania nierówności cyfrowych. Celem ...
 • Ulman, Paweł; Ćwiek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Celem artykułu jest ocena stopnia zróżnicowania rozwoju cyfrowego krajów Unii Europejskiej, a także określenie czynników je różnicujących. Podstawą prowadzonych badań są dane pochodzące z baz danych Eurostatu. W analizie ...
 • Przekota, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Wyznaczenie poziomu nierówności dochodowych wymaga przyjęcia określonej metodyki pomiaru. Celem pracy uczyniono przegląd i dyskusję nad metodyką pomiaru nierówności dochodowych. Przedstawiono cztery różne miary oparte na ...
 • Zagóra-Jonszta, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Przedmiotem rozważań jest bogactwo i ubóstwo w poglądach przedstawicieli myśli chrześcijańskiej, średniowiecznej. Stosunek do bogactwa i nierówności społecznych ewoluował wraz z rozwojem religii chrześcijańskiej i przenikaniem ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Autor artykułu przyjmuje założenie, że depozyt wartości duchowych jest istotną siłą sprawczą woli poznawania funkcji odpowiedzialności, szukania ex ante skutecznych środków działania dla życia w dobrostanie i równoczesnego ...
 • Łajewski, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację procesów wchodzących w skład gospodarki odpadami komunalnymi w gminach oraz określenie ich kosztochłonności. Badaniom poddano 40 losowo wybranych gmin województwa podlaskiego, ...
 • Szajna, Arkadiusz P. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Przedmiotem rozważań poczynionych w niniejszym artykule są zagadnienia związane z pojęciem karty płatniczej oraz kwalifikacją prawną jej kradzieży w zależności od tego, czy jest to karta płatnicza, bankomatowo–płatnicza, ...
 • Sudzina, Milan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Autor v článku nazvanom „Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku“ analyzuje problematiku tohto inštitútu v súdnom konaní, ktorý prichádza do úvahy v dvoch prípadoch, a to ak je potreba bezodkladne upraviť ...
 • Skwirowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Instytucja schematów podatkowych została wprowadzona do polskiej Ordynacji podatkowej w 2019 r. Jest ona skutkiem implementacji dyrektywy Rady 2018/822. Polskie przepisy budzą bardzo wiele wątpliwości. Jedną z nich jest ...
 • Sadowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie statusu społecznego i prawnego kucharza w starożytnym Rzymie, zwłaszcza w okresie republiki i cesarstwa. Autor szuka w nim odpowiedzi na następujące pytania: Jaki obraz ...
 • Rasała, Bartłomiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Celem niniejszego artykułu było ustalenie, czy dotychczasowy dorobek orzecznictwa i piśmiennictwa pozwala na przedstawienie niebudzącego wątpliwości modelu wykładni pojęcia „znacznej ilości” użytego w ustawie z dnia 29 ...
 • Purc-Kurowicka, Katarzyna; Jurgilewicz, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  W artykule zdefiniowano pojęcia etyki, prawa, etyki prawniczej, a także przedstawiono podział etyki na różne rodzaje. Określono również pojęcie kodeksu etyki zawodowej oraz opisano synergię etyki oraz prawa. Analizie poddano ...
 • Prawdzik, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwestii tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego. Problematyka ta rzadko znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze prawniczej. Na początku opracowania scharakteryzowano ...
 • Nowak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł omawia kontrowersje związane z uznawaniem za samodzielną podstawę do stosowania tymczasowego aresztowania grożącą podejrzanemu surową karę. Przedstawiono w nim stanowiska dotyczące tego problemu oparte w szczególności ...
 • Loska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Tekst opiera się na analizie tekstów źródłowych i literatury przedmiotu związanych z pytaniem, w jaki sposób w republikańskim Rzymie przestępca usiłował uniknąć kary przewidzianej za popełniony przez niego czyn. Artykuł ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje