Repozytorium UR

StaticPageTitle

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

I Przepisy ogólne

§ 1

1. Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego zwane dalej RUR służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UR oraz promowaniu projektów i badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

2. W repozytorium gromadzone są oraz udostępniane cyfrowe wersje utworów pracowników i doktorantów UR lub wydanych na UR, zwane dalej Materiałami.

3. Deponowanie oraz udostępnianie Materiałów odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego: http://repozytorium.ur.edu.pl.

4. Dane osobowe w RUR:


  a. Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16 C, na podstawie art. 24 ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. Depozytariusz Materiałów, o którym mowa w § 3 ust. 1, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do zmian w ich zakresie;

  b. gromadzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia repozytorium;

  c. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny deponowania Materiałów w repozytorium.


5. Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania oraz bezpieczeństwa Materiałów zamieszczanych w Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

II Gromadzenie Materiałów

§ 2

1. Repozytorium UR jest bazą danych oraz zbiorem materiałów naukowych stworzonych przez pracowników oraz doktorantów, a także opublikowanych na UR.

2. Repozytorium UR ma budowę hierarchiczną. Poszczególnym wydziałom oraz innym jednostkom Uczelni odpowiadają poszczególne kolekcje repozytorium.

3. W repozytorium można zamieszczać wszystkie formy materiałów naukowych i dydaktycznych istniejących w formie elektronicznej w szczególności:

  • artykuły i rozprawy naukowe,
  • dysertacje doktorskie zgodnie z § 2 pkt 4. Regulaminu
  • materiały konferencyjne,
  • materiały dydaktyczne,
  • czasopisma naukowe,
  • zbiory danych badawczych (pomiary, statystyki, fotografie i inne),
  • inne materiały (np. raporty, sprawozdania z badań itp.).

4. Dysertacje doktorskie są archiwizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 145/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę UR w repozytorium rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

III Deponowanie Materiałów

§ 3

1. Deponentem może zostać pracownik lub doktorant UR po weryfikacji i autoryzacji konta przez administratora systemu.

2. Dopuszcza się dwie formy zamieszczania obiektów:

  • deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizację) – wyłącznie przez autora pracy,
  • deponowanie pośrednie (poprzez redaktora RUR) – w przypadku i dysertacji doktorskich oraz wydawnictw uczelnianych.

3. Redaktor repozytorium ma prawo do sprawdzania i korekty metadanych zdeponowanych dokumentów oraz ich formatu.

4. Deponent zatwierdzając Licencję w momencie zamieszczania swojej publikacji w Repozytorium RUR, poświadcza, że do niego należą prawa autorskie do archiwizowanego dzieła. Jednocześnie deklaruje, że dokument jest jego własnością intelektualną. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekroczenia praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonej pracy. Autor przekazuje Uniwersytetowi prawa do przechowywania publikacji i związanych z nią metadanych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania.

5. Deponent może również udzielić wybranej licencji CC do zdeponowanych przez siebie Materiałów.

 

IV Udostępnianie Materiałów

§ 4

1. Dostęp do opisów bibliograficznych Materiałów zdeponowanych w RUR jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

2. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w RUR jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dopuszcza się jednak możliwość udostępniania niektórych tekstów wyłącznie uprawnionym użytkownikom, zgodnie z licencjami udzielonymi przez deponentów.

3. Opisy bibliograficzne mogą być wykorzystane bez zgody właściciela praw autorskich do Materiałów, wyłącznie w celach niekomercyjnych i pod warunkiem podania oryginalnego adresu bibliograficznego lub identyfikatora URI.

4. Kopie Materiałów – bez zgody właściciela praw autorskich – mogą być sporządzone wyłącznie na użytek własny lub do celów naukowych i dydaktycznych, pod warunkiem powołania się na źródło, stosownie do udzielonej przez autora licencji.

 

V Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

§ 5

1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Materiały i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.

2. Materiały naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez redaktora RUR bez zgody autora. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów w stosunku, do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.

3. Zasób Repozytorium UR jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem bezpieczeństwa danych.

4. Materiały zdeponowane w RUR nie podlegają wycofaniu przez autorów.

5. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego Materiału, wyłącznie za pośrednictwem redaktora RUR.

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje