Martyrologia Polaków na Kresach południowo-wschodnich w latach 1939-1945. Studium socjologiczne

Abstrakt
Rozprawa doktorska Martyrologia Polaków na Kresach południowo-wschodnich w latach 1939-1945. Studium socjologiczne dotyczy badań, przeprowadzonych w oparciu o główne dzieła polskiej literatury kresowej (prozy) oraz realia historyczne. Główny problem tego studium sprowadza się do pytania: Jak wyglądała martyrologia polskiej ludności kresowej w okresie 1939-1945 w świetle historii i literatury pięknej? W studium posłużono się wieloma metodami socjologicznymi, wśród których rozróżniono metody zasadnicze i pomocnicze. Dysertację ustrukturyzowano w siedmiu rozdziałach. Poza trzema pierwszymi rozdziałami, potraktowanymi jako wprowadzające, na korpus pracy składają się rozdziały 4-6, zaś ostatni jest poświęcony współczesnym stosunkom polsko-ukraińskim. Zakończenie zawiera konkluzje, wynikające z przeprowadzonych badań. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Ujęcie socjologiczne połączone zostało z perspektywą historyczną i literacką. Niniejsza dysertacja stawia zadania i otwiera nowe perspektywy badawcze problematyki martyrologii kresowian w świetle nie tylko socjologii i historii, ale przede wszystkim socjologii literatury. Osiągnięte rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają nakreślić dalsze poszukiwania w zakresie socjologii.
Martyrdom of Poles, the doctoral dissertation, in the south-eastern Borderlands in the years 1939-1945. Sociological study concerns the study carried out on the basis of the major works of Polish borderland literature (prose), and historical realities. The main problem of this study comes down to the question: What was the martyrdom of the Polish borderland population in the period 1939-1945 in the light of history and fiction? Many sociological methods, among which we distinguish basic and auxiliary methods were used in the study. The dissertation is structured in seven chapters. In addition to the first three chapters, treated as introductory ones, the body of work consists of chapters 4-6, while the latter is devoted to contemporary Polish-Ukrainian relations. The completion contains the conclusions resulting from the research. The work is interdisciplinary. Sociological shot was combined with historical and literary perspective. This thesis opens up new research perspectives of martyrdom of the Borderlanders in the light not only of sociology and history, but especially the sociology of literature. The achieved results of these studies lead to further exploration in the field of sociology.
Opis
Słowa kluczowe
martyrologia , Kresy południowo-wschodnie , nacjonalizm , literatura kresowa , Martyrdom , the south-eastern Borderlands , nationalism , borderland literature
Cytowanie