Obrona totalna jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski

Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Zapałowski, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W przestrzeni eksperckiej i naukowej coraz częściej używa się terminu obrona totalna. Często stosuje się go zamiennie z terminem obrona powszechna. W opracowaniu podjęto się analizy i porównania dotychczasowego słownikowego terminu obrona powszechna i próbę rozróżnienia go od terminu obrona totalna. Badania oparto na literaturze przedmiotu oraz na doktrynie obrony totalnej w wybranych państwach świata.
In the field of experts and science, the term of total defense is used ever so increasingly. It is often used interchangeably with the term universal defense. The research analyzes and compares the existing dictionary term of universal defense and attempts to distinguish it from the term of total defense. The study is based on the subject literature as well as on the doctrines of total defense in selected countries around the world.
Opis
Słowa kluczowe
obrona powszechna , obrona totalna , obrona przestrzenna , system obronny , Common defense , total defense , spatial defense , defense system
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 226–244