Repozytorium UR

Nowy model edukacji w społeczeństwie informacyjnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Warchoł, Tomasz
dc.date.accessioned 2022-07-06T12:38:23Z
dc.date.available 2022-07-06T12:38:23Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 211–225 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8099
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano rozwój społeczeństwa informacyjnego skupiający się na jego najważniejszych cechach i funkcjach, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w zakresie współczesnej edukacji. Na podstawie przedstawionej charakterystyki dokonano próbę określenia nowego modelu edukacyjnego opracowanego według wytycznych Raportu J. Delorsa, który zakłada cztery filary wiedzy. Wymienione i wskazane filary stają się wyznacznikiem dla kształcenia w społeczeństwie informacyjnym. Do opracowanego teoretycznego modelu wskazano praktyczne formy organizacji kształcenia, które pozwalają na realizację jego założeń. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the development of the information society focusing on its most important features and functions that must be reflected in the field of modern education. On the basis of the presented characteristics, an attempt was made to define a new educational model developed on the basis of the guidelines of the J. Delors Report, which assumes four pillars of knowledge. The mentioned and indicated pillars become a determinant for education in the information society. Practical forms of education were indicated for the developed theoretical model, which allow for its implementation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pozaformalna pl_PL.UTF-8
dc.subject nieformalna pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject non-formal pl_PL.UTF-8
dc.subject informal pl_PL.UTF-8
dc.title Nowy model edukacji w społeczeństwie informacyjnym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2022.2.13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje