Repozytorium UR

Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Buko, Jacek
dc.date.accessioned 2022-06-01T09:30:05Z
dc.date.available 2022-06-01T09:30:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 268–278 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-641-9
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7982
dc.description.abstract Rozważania niniejszego artykułu koncentrują się na problemach związanych ze społecznymi i ekonomicznymi aspektami ograniczonego dostępu części społeczeństwa do podstawowego zakresu usług finansowych. W szczególności w opracowaniu skoncentrowano się na: - zjawisku wykluczenia finansowego, jako jednego z wymiarów wykluczenia społecznego; - problematyce wykluczenia finansowego w Polsce, - sposobom przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu w Unii Europejskiej. W rozwiniętych krajach Unii Europejskiej dostęp do podstawowych usług finansowych obejmujących takie produkty jak rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czy karty płatnicze coraz częściej łączony jest z pojęciem praw obywatelskich, gdyż stając się elementem społeczno-gospodarczych standardów cywilizacyjnych warunkuje zaangażowanie osoby w życie społeczności. Klienci indywidualni stają wobec kilku zasadniczych problemów w odniesieniu do korzystania z usług finansowych: - banki, kierując się kryterium rentowności, nie są realnie zainteresowane upowszechnianiem dostępu do tych usług wśród osób mniej zamożnych; - mieszkańcy terenów słabo zurbanizowanych, w tym szczególnie obszarów wiejskich, mają ograniczony dostęp do podstawowych usług finansowych ze względu na brak fizycznej sieci świadczących je placówek. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Considerations of this text of the present elaboration concentrate on connected problems with social aspects of the lack of the general access to basic financial services. In detail one bore upon following groups of problems: - the financial exclusion as the area of the social exclusion, - problems of the financial exclusion in Poland, - counteractions to the financial exclusion in the European Union. In developed countries of the European Union access to basic financial services, including products such as savings account billing or credit cards are increasingly linked to the concept of civil rights, since becoming part of the socio-economic standards of civilization determines a person involved in their community. Individuals face a number of key issues in relation to the use of financial services: - banks, following the criterion of profitability, are not really interested to promote access to these services among the less prosperous; - residents of poor urban areas, especially rural areas, have limited access to basic financial services because of the lack of a physical network of facilities providing them. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje