Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Pierścieniak, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W powyższym artykule podjęto próbę uogólnienia pojęcia efektywności organizacyjnej i przedstawienia praktycznego aspektu opisu przesłanek efektywności w rozwiązaniach organizacyjnych na konkretnym przykładzie – wykorzystania funduszy z UE w organizacjach takich jak urzędy gmin. Przedstawione elementy takie jak: cele, rozwiązania organizacyjne, postawy pracowników czy kształtowanie relacji mogą być rozpatrywane w kontekście sprawności i skuteczności działań jako składowe kategorii efektywności w ujęciu syntetycznej oceny działań zmierzających do pozyskania funduszu unijnych.
In this article attempts to generalize the concept of organizational effectiveness and provide the practical aspect of the description of the conditions for efficiency in organizational solutions to the specific example – the use of EU funds in organizations such as municipal offices. Featured items such as: objectives, organizational arrangements, attitudes of workers and shaping the relationship can be viewed in the context of efficiency and effectiveness of operations as a component in terms of category performance synthetic evaluation of efforts to obtain EU funds.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 336–348