Repozytorium UR

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Makowiec, Marek
dc.date.accessioned 2022-05-20T10:58:13Z
dc.date.available 2022-05-20T10:58:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 230–245 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-708-9
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7876
dc.description.abstract Współcześnie komputery potrafią już nie tylko gromadzić czy przechowywać potrzebną wiedzę, lecz porządkować, przetwarzać bądź też agregować dane. W bardziej złożonych przypadkach komputery potrafią wykroczyć poza krąg działań rutynowych i działać podobnie do człowieka wykorzystującego swoją inteligencję, powodując tym samym rozwiązywanie pojawiających się problemów w sposób twórczy i zależny od zmiennej sytuacji. Bez wątpienia zastosowanie metod informatycznych w organizacjach jest procesem trudnym i złożonym, obarczonym zarówno szeregiem trudności, warunków, jak i nieprawidłowości i błędów, lecz jest jednocześnie istotnym elementem z punktu widzenia długookresowego sukcesu przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu autor opisuje szereg narzędzi i metod, dzięki którym możliwe jest usprawnienie przepływu wiedzy, którą pozyskuje się najczęściej poza organizacją i następnie dzięki ich zastosowaniu rozpowszechnia wewnątrz, wśród pracowników. Należy tu nadmienić, że dzięki tym instrumentom zazwyczaj wpływa się na udrożnienie kanałów przepływu informacji i wiedzy, lecz bez zaangażowania pracowników nie jest możliwe przyswojenie pozyskanej przez nich wiedzy. Pojawia się więc konieczność odpowiedniego motywowania pracowników do działań mających na celu przyswojenie zdobytej wiedzy i następnie jej spożytkowanie dla dobra organizacji oraz stworzenie warunków sprzyjających dzieleniu się pozyskaną wiedzą. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Nowadays, computers can not only collect or store the necessary knowledge but also organize, process or aggregate data. In more complex cases, computers are able to go beyond the circle of routine activities and act like a man using his intelligence, thereby solving emerging problems in a creative and dependent variable situation. Without a doubt, using the IT methods of information in organizations is a difficult and complex process concerning wide range of difficulties, conditions, as well as irregularities and errors, but it is also an important element in terms of long-term business success. In this paper the author describes a number of tools and methods by which it is possible to improve the flow of knowledge which is obtained mostly outside the organization and then their use will circulate internally among employees. It should be noted that these instruments usually affects the channel by unblocking the flow of information and knowledge but without the involvement of employees is not possible to assimilate the knowledge gained by them. There is therefore the need to motivate employees to act in order to acquire knowledge and then build upon it for the good of the organization and to create conditions conducive to the sharing of knowledge. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje