Repozytorium UR

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012)

DSpace Repository

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012)

 

Recent Submissions

 • Jastrzębska, Władysława; Lechwar, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  W opracowaniu podjęto problematykę odnoszącą się do dwóch kategorii istotnych z punktu widzenia ekonomii rozwoju, tj. nierówności ekonomicznych i kapitału ludzkiego. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Część ...
 • Leszczewska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Dane statystyczne charakteryzujące gospodarkę polską uwidaczniają wyraźne, trwałe terytorialne zróżnicowanie poziomu aktywności gospodarczej i społecznej, w tym poziomu przedsiębiorczości. Spośród czynników wpływających ...
 • Wojnar, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Przedstawiono zmiany skali bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce w latach 1998–2011. W pierwszym etapie analizy określono strukturę tego zjawiska na przestrzeni badanego okresu i podzielono województwa na ...
 • Dziekański, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  W artykule została przedstawiona istota gospodarki informacyjnej – nowego paradygmatu organizacji współczesnej gospodarki światowej, który oddziałuje na rozwój regionów. Wskazano na wzrost roli informacji jako zasobu ...
 • Wosiek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Poziom kapitału intelektualnego w Polsce znacznie odbiega od wartości uzyskiwanych w państwach rozwiniętych, a województwa wschodnie dodatkowo wykazują niedobór tego kapitału w relacji do średniej krajowej. Mimo obserwowanego ...
 • Dziembała, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Wspieranie inteligentnego rozwoju stanowi jeden z priorytetów wdrażanych w ramach Strategii Europa 2020 Odnosi się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki innowacyjnej. Priorytet ten będzie realizowany na ...
 • Kaniecka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga innowacji trafiających na rynek i do konsumentów w postaci nowych produktów i usług. Zdolność do przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie, rozwiązania ...
 • Zalega, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Kryzys gospodarczy na świecie wywołał dość wyraźne reperkusje w gospodarkach wszystkich krajów. Niewątpliwie wymiarami społecznymi kryzysu światowego są: wzrost bezrobocia, spadek dochodów gospodarstw domowych, zmiana ...
 • Szul, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  W społeczeństwie konsumpcyjnym najważniejszym celem jednostek jest zarabianie i wydawanie pieniędzy. Powoduje to zmiany zachowań i stylu życia oraz prowadzi do kształtowania wizerunku człowieka przez pryzmat tego co posiada. ...
 • Fura, Marek; Fura, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Artykuł prezentuje wyniki analizy liczby ludności, zasobów pracy, mierników aktywności ekonomicznej w kontekście procesy starzenia się populacji krajów rozwiniętych. Ponadto zwrócono uwagę na kluczowe elementy systemów ...
 • Barwińska-Małajowicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych elementów modernizacji rynku pracy w Europie, wynikających ze strategii „Europa 2020” oraz ze swobodnego przepływu pracowników (w szczególności pracowników wysoko ...
 • Renkas, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Celem artykułu jest badanie hipotez o zgodności stopnia opłacenia pracy na Ukrainie z teorią stałej potencjalnego wzrostu. Ponadto treścią artykułu jest analiza wynagrodzenia minimalnego ustalonego na podstawie teorii ...
 • Klebaniuk, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  W podejmowaniu decyzji ekonomicznych istotną rolę odgrywa spostrzeganie społeczne. W tym jednym z największych działów psychologii społecznej coraz większą wagę przywiązuje się do języka i jego udziału w formułowaniu sądów ...
 • Dobija, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Piętnaście lat badań doprowadziło do zbioru teorii, które przedstawiają współczesną wiedzę na temat kapitału ludzkiego i jego centralnej pozycji w ekonomii. Te badania zapoczątkowały alternatywne podejście do kapitału ...
 • Kowalewski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Zrozumienie zjawiska kryzysu edukacji wymaga analizy istoty kryzysu. Kryzys jest interpretowany przez różne dziedziny nauki. Zarówno filozofia, jak i zarządzanie próbują wyjaśnić istotę kryzysu. Ze względu na złożoność ...
 • Polak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Skomercjalizowanej kulturze konsumpcyjnej towarzyszy urynkowienie i ekonomizacja wszelkich dziedzin życia i relacji społecznych. Racjonalność mikroekonomiczna narzucona więc została tak nierynkowym dziedzinom życia, jak ...
 • Garbiec, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Artykuł składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. We wstępie scharakteryzowano pojęcie systemu ubezpieczeń społecznych oraz etapy tworzenia i techniki finansowania tego systemu. W rozdziale pierwszym zaprezentowane ...
 • Poteraj, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Artykuł o systemie emerytalnym Białorusi, poza wprowadzeniem, zawiera cztery części: 1. Ogólna informacja o kraju, 2. Rozwój historyczny systemu emerytalnego, 3. Stan obecny systemu emerytalnego oraz 4. Wyzwania i przewidywane ...
 • Głodowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Jednym z najważniejszych celów polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest redukcja dysproporcji rozwojowych pomiędzy krajami członkowskimi i ich regionami. Głównymi beneficjentami tej polityki są kraje o niższym poziomie ...
 • Cyrek, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  W opracowaniu analizie poddano zmiany strukturalne w zakresie wytwarzanej wartości dodanej w ujęciu trójsektorowym oraz w układzie trzech grup usług: klasycznych, dobrobytu i finansowo- biznesowych. Wyniki badań wskazują ...

View more