Wpływ katastrof na spójność społeczno-ekonomiczną na przykładzie problemu z długiem publicznym

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Tkach, Anatoliy
Pliszka, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Państwa zintegrowane w UE, ale również inne jak np. USA, przechodzą kryzys gospodarczy. Związane jest to ze złożonością przemian społecznych, przewartościowań idei itp. Rodzi to wyzwania i zagrożenia. Nie można jednak wymagać, aby procesy społeczne rozwijały się automatycznie i skutkowały samoistnie rosnącym dobrobytem. Okazuje się, że mimo dobrych chęci, podejmowanie decyzji, ich niezliczona ilość i jakość prowadzi często do trudnych do opanowania sytuacji. Występuje tu zagadnienie relacji wybierany i wybierający, czyli „pana i sługi”. Na obie strony spada odpowiedzialność, z której należy się rozliczyć. Kryzysy /katastrofy/ „weryfikują” decyzje decydentów, mimo, iż te są przygotowywane przez specjalistów. Problem ostatnich lat to sprawa długu publicznego, którego dynamikę trudno jest opanować. Przekraczane umownie stany zadłużenia wpływają ujemnie na procesy integracji i spójności. Kryzys dotknął zarówno państwa biedne, jak i potęgi ekonomiczne. Również nasz kraj stoi na trudnej pozycji. Stworzony mechanizm narastania długów okazuje się trudny do opanowania. Dokonano pewnych porównań naszej gospodarki na tle innych państw, zwłaszcza, że decydenci UE zamierzają rozdzielić ciężary związane z pomocą dla największych dłużników. Ciężar skutków kryzysowych poniesie społeczeństwo. Problem w tym, aby był on rozłożony sprawiedliwie.
The countries integrated within EU, but also the others as USA, are facing economic crisis. It is connected with complexity of social changes, transformation of ideas and values. It brings challenges and threats. However, it cannot be expected that social processes are to automatically develop and result in spontaneously growing welfare. It appears that although there is a good will the process of making decisions, their uncounted number and undefined quality leads often to situations that are difficult to control. There exist the relation: the chosen and the choosining that is “the master and the slave”. Both sides take responsibility that is necessary to be fulfilled. Crises (catastrophes) verify the decisions, either though they are prepared by the specialists. Public debt, which dynamic is difficult to control is the last-to-date problem. The exceeded levels of debt influence negatively the integration and cohesion processes. The crisis has its results in poor countries as well as in the most powerful economies. Also our country is in difficult position. The created mechanism of growing debt is difficult to control. There were made some comparisons of our economy to the other countries, especially because the EU decision-makers are going to divide burdens connected with the aid for the biggest debtors. The burden of the crisis results will be distributed among all society. The problem is to distribute it in a fair way.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 56–69