Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego: studium przypadku

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Szmit, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zmieniające się intensywnie w ostatnich latach otoczenie oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne powodują, że coraz większego znaczenia dla rozwoju miast i regionów zaczynają nabierać instytucje związane z gospodarką opartą na wiedzy. Wiedza i innowacje postrzegane są jako potencjał, który skutecznie wykorzystywany może prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Rola uczelni wyższych w tym zakresie jest niekwestionowana. Są one bowiem instytucjami odpowiadającymi za kształtowanie kapitału ludzkiego i wytwarzanie wiedzy. Jako ośrodki naukowe stanowią główne ogniwa wzrostu gospodarczego, wokół których mogą tworzyć się bieguny technologii, biznesu i handlu. W wielu regionach są one również znaczącymi pracodawcami. W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania, jaki wpływ na rozwój miasta i regionu może wywierać „uniwersytet przedsiębiorczy” oraz jakie korzyści dla regionu mogą płynąć z wdrażanych przez uczelnię innowacyjnych przedsięwzięć.
The environment and socio-economic conditions changing intensively over recent years cause institutions related to knowledge-based economy become more and more important for the development of cities. Knowledge and innovation are seen as a potential which effectively used, can lead to competitive advantage. The role of universities in these changes is unquestioned. They are institutions corresponding to the shaping of human capital and production of knowledge. As research centres they constitute main hubs of economic growth, around which spheres of technology, business and trade may form. In many regions they are also major employers. In this article the attempt was made to show the influence that ‘enterprise university’ may have on a city’s or region’s development and possible benefits from innovative projects implemented by university.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 228–235