Retencja górskich lasów południowej Polski elementem ochrony zasobów wodnych

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Arast, Piotr
Zapałowska, Anita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Realizacja działań z zakresu retencji jest skutecznym sposobem na zwiększenie zasobów wodnych kraju. Wśród państw europejskich Polska jest jednym z najuboższych w wodę. jej zasoby są prawie 2,7 razy mniejsze niż średnia państw Unii Europejskiej. Sumaryczna roczna ilość opadów w Polsce nie zmienia się, jednak obserwujemy ich nasilenie w krótkich odstępach czasu. Powoduje to intensywniejszy i szybszy spływ wód, co sprowadza zniszczenia i stanowi zagrożenie suszą. Zatrzymywanie wody stanowi jedną z pierwszych „linii frontu” walki z powodzią a zwiększenie zdolności retencyjnej obszarów w istotny sposób przyczynia się do poprawy bilansu wodnego. W artykule przedstawiono działania systemu retencji wodnej na terenach lasów górskich. Mała retencja spełnia pozytywną rolę w poprawie warunków obszarów leśnych i stanowi istotny element niezbędny dla zachowania i poprawy stanu środowiska przyrodniczego.
Conducting retention activities is an effective way to increase the country's water resources. Of the European countries, Poland is one of the poorest countries in terms of water. They are almost 2.7 times smaller than the EU average. The total annual amount of precipitation in our country does not change, but we observe its intensity at short intervals. This ensures more intense and faster drainage, which causes damage and a risk of drought. Water retention is one of the first "front lines" in the fight against flooding. Increasing the retention capacity of areas contributes significantly to improving water management. The article presents the functioning of the water retention system in mountain forests. Small retention plays a positive role in improving the conditions of forest areas and is an important element necessary for the preservation and improvement of the natural environment.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarka wodna , leśnictwo , bioróżnorodność , zrównoważony rozwój , water management , forestry , biodiversity , southern Poland , sustainable development
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 2 (2021), 9–14