Biogazownie w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kiryluk, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Jedną z przyczyn zmian klimatycznych są duże emisje spalin z elektrociepłowni i wielu palenisk domowych. W celu zmniejszenia tych emisji wprowadza się stopniowe przechodzenie na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE). W Polsce według danych GUS w 2018 roku, udział energii ze źródeł odnawialnych stanowił 11,16% energii brutto. Aktualnie jest wiele możliwych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej. W artykule przedstawiono możliwości pozyskiwania energii z substratów pochodzenia rolniczego. Jedną z metod jest produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych. Do produkcji biogazu w większości biogazowni rolniczych wykorzystywana jest kiszonka z kukurydzy, gnojowica, a także inne odpady organiczne z rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego. W województwie podlaskim aktualnie jest zarejestrowanych 9 biogazowni produkujących około 9,5 mln m3 biogazu, pozwalającego na wyprodukowanie 7,695 MWe. Substratami w tych biogazowniach są głównie kukurydza i odpady rolnicze (gnojowica). Wskazano na pozytywne efekty uprawy roślin na cele energetyczne, a także wpływ monokulturowych wieloletnich upraw na stabilność ekologiczną agrocenoz.
One of the causes of climate change is high exhaust emissions from combined heat and power plants and many case furnaces. In order to release these verbal energy sources, gradually switch to the production of electricity from renewable sources (RES). Hence, there are many sources of renewable energy. The article presents the possibility of obtaining energy from agricultural substrates. One of the methods is the production of biogas in the methane fermentation process in agricultural biogas plants. For the production of biogas in agricultural biogas plants in agricultural biogas is maize silage, slurry, and other waste from agriculture and agri-food processing. 9 biogas plants are registered in the Podlaskie Voivodship, producing about 9.5 million m3 of biogas, allowing for the production of 7.695 MWe. The substrates in these biogas plants are mainly maize and agricultural waste (slurry). The positive effects of cultivating plants for energy purposes, as well as the impact of monoculture perennial crops on the agricultural cultivation of agrocenoses were indicated.
Opis
Słowa kluczowe
biogaz , emisje gazów , rośliny energetyczne , kogeneratory , zrównoważony rozwój , biogas , emissions , rays , energy plants , cogenerator , sustainable development
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 2 (2020), 45–52