Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor v článku nazvanom „Zabezpečenie dôkazov a dôkazných prostriedkov podľa Civilného sporového poriadku” analyzuje problematiku tohto inštitútu v súdnom konaní vo veciach patriacich do právomoci civilného súdu. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať účelom a predpokladmi, ktoré musia byť splnené pre rozhodnutie súdu o tomto zabezpečovacom prostriedku. V príspevku je osobitná pozornosť venovaná zabezpečeniu dôkazných prostriedkov vo veciach práva duševného vlastníctva.
In the article entitled “Evidence safeguarding under the Civil Litigation Code”, the author analyzes the issue of this institute in court proceedings in matters falling within the jurisdiction of a civil court. The aim of this article is to deal in detail with the purpose and assumptions that has to be met for a court decision on this safeguard. The article pays special attention to the safeguarding of evidence in matters of intellectual property law.
Opis
Słowa kluczowe
zabezpečenie dôkazu , civilné právo procesné , právny poriadok Slovenskej republiky , evidence safeguarding , civil procedural law , legal order of the Slovak republic
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 334–343