Współdziałanie z organami administracji publicznej a nadużycie prawa przez organizacje ekologiczne w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Modrzejewski, Artur K.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba określenia płaszczyzn pozwalających na podejmowanie współpracy pomiędzy organizacjami ekologicznymi a organami administracji publicznej w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej, również z perspektywy najnowszej nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Obecne regulacje prawne przyznają tym organizacjom szereg uprawnień pozwalających na wstrzymanie wykonalności decyzji, a przez to blokowanie całości procesu inwestycyjnego – co może prowadzić do nadużycia wykorzystania przyznanych uprawnień procesowych. Podjęta została próba sformułowania wniosków de lege ferenda, których realizacja mogłaby poszerzyć płaszczyznę współdziałania organizacji ekologicznych w postępowaniach zmierzających do wydania decyzji środowiskowych przy jednoczesnym ograniczeniu ich działań blokujących inwestycje.
The subject of this article is an attempt to define the planes allowing for cooperation between environmental organizations and public administration bodies in the proceedings aimed at issuing an environmental decision, also from the perspective of the latest amendment to the act of Providing information on the environment and its protection, public participation in environmental protection and environmental impact assessment, granting these organizations a number of rights allowing them to suspend the enforceability of the decision and thus block the entire process investment – so there may be an abuse of the use of the granted procedural rights. An attempt was made to formulate de lege ferenda conclusions, the implementation of which could broaden the area of cooperation of environmental organizations in the proceedings aimed at issuing environmental decisions, while limiting their actions blocking investments.
Opis
Słowa kluczowe
współdziałanie , nadużycie prawa , organizacje ekologiczne , postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , collaboration , the abuse of law , environmental organizations , proceeding to issue decisions on environmental conditions
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 217–230