Repozytorium UR

Wykorzystanie platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karaś, Piotr
dc.date.accessioned 2021-10-15T11:33:36Z
dc.date.available 2021-10-15T11:33:36Z
dc.date.issued 2021-10-26
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6835
dc.description Promotor: dr hab. Marta Wrońska, prof. UR - 371 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Dysertacja dotyczy analizy stanu wykorzystania platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawo wych i przedstawia perspektywy rozwoju. Badania uka zujące aktualną kondycję infrastruktury informatycznej szkół zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w Polsce przed ich zamknięciem z powodu zaistniałej pandemii. Można zadać pytania: czy system edukacji w Polsce został właściwie przygotowa ny na powstałą sytuację, czy nauczyciele byli także przygotowani do prowadzenia zajęć zdalnych i przygo towali kursy w oparciu o modele e-learningowe? jak przedstawia się infrastruktura informatyczna szkół pod względem dostępu do Internetu w tym bezprzewodo wego, tak aby móc prowadzić zajęcia w każdej klasie wsparte zasobami Sieci? kto nią zarządza w celu utrzy mania sprawności, odpowiedniej wydajności i bezpie- czeństwo danych? Projekt badań zakładał udzielenie odpowiedzi na następujące problemy główne wynikające z celów pra cy, a mianowicie:  Jaka jest infrastruktura informatyczna szkół po nadpodstawowych?  W jakim stopniu nauczyciele badanych szkół wy korzystują platformy e-learningowe w procesie kształcenia?  W jakim stopniu badani nauczyciele są przygo towani do wykorzystywania platform e learningowych w procesie kształcenia?  Jaka jest opinia uczniów szkół ponadpodstawo wych dotycząca wykorzystania w procesie ucze nia się platform e-learningowych i kursów tam umieszczanych? Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których podję to próbę ujęcia problematyki wykorzystania platform e learningowych w różnych aspektach realiów szkolnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The research design was to answer the following main problems arising from the objectives of the study, namely:  What is the IT infrastructure of secondary schools?  To what extent do teachers of the studied schools use e-learning platforms in the educa tional process?  To what extent are the studied teachers pre pared to use e-learning platforms in the educa tional process?  What is the opinion of secondary school stu dents on the use of e-learning platforms and courses in the learning process? The work consists of seven chapters which attempt to cover the issue of using e-learning platforms in various aspects of school reality. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject ICT pl_PL.UTF-8
dc.subject platformy e-learningowe pl_PL.UTF-8
dc.subject infrastruktura informatyczna szkół pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning platforms pl_PL.UTF-8
dc.subject IT infrastructure for schools pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Use of e-learning platforms in secondary schools. Cur rent state and prospects for development pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje