Aspekty tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Prawdzik, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwestii tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego. Problematyka ta rzadko znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze prawniczej. Na początku opracowania scharakteryzowano instytucję tłumacza przysięgłego. Następnie dokonano analizy tajemnicy zawodowej tłumacza. Kolejnym aspektem było zwolnienie z tajemnicy zawodowej tłumacza oraz przedstawiono lukę w prawie, do której odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich. Kończący artykuł fragment dotyczy sankcji za naruszenie tajemnicy zawodowej. Celem opracowania jest ukazanie specyfiki zawodu tłumacza przysięgłego oraz jego znaczenia społecznego. Tajemnica zawodowa jest istotnym elementem kwalifikacji tego zawodu jako zawodu zaufania publicznego.
The paper aims to present the opinion of professional secrets of a sworn translator. These issues are rarely found in your list of issues in the legal literature. At the beginning, the institution of a sworn translator is outlined. Next, the article’s merits, i.e. the analysis of the features of the translator’s professional secrets, will be discussed. Another aspect in this work will be released from the professional secrets of the translator and presented in the law to those that the Ombudsman referred to. The final paragraph will deal with sanctions for breach of professional secrets. The purpose of the performance is to show the specifications and profession of a sworn translator and his social significance. Professional secrecy is an important element in the qualification of this profession as a profession of public trust.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica zawodowa , tłumaczenie , tłumacz przysięgły , odpowiedzialność zawodowa , zawód zaufania publicznego , professional secrecy , translation , Sworn Translator , professional responsibility , profession of public trust
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 100–109