Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 30 czerwca 2012 r.

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Stolarczyk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przegląd programów operacyjnych obejmujących projekty dotyczące społeczeństwa informacyjnego, e-administracji oraz budowy szerokopasmowej infrastruktury. Z kolei jego celem pokazanie – poprzez pryzmat rozmieszczenia liczby i środków finansowych (wartości ogólnej oraz kwoty dofinansowania) przeznaczonych na realizację projektów zarówno na terenie całego kraju, jak i w poszczególnych województwach aktywności jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i innych form organizacyjnych – na jakim etapie znajduje się realizacja tych projektów pod koniec pierwszego półrocza 2013 r. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o Programach Operacyjnych (PO), w drugiej – analizę statystyczną projektów z 10.–15. grupy interwencji, realizowanych w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka (POIG – 7. i 8. oś), Rozwój Polski Wschodniej (RPW) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Badania przeprowadzono na podstawie danych gromadzonych w Bazie Wiedzy w ramach realizowanego – w Instytucie Łączności, Państwowym Instytucie Badawczym – projektu z 7 osi POIG: „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”.
The subject of the article is a review of the operational programs, including projects concerning the information society, e-administration and the broadband infrastructure. Next, the purpose of that, is showing a state the projects implementation at 30 June 2012. Through the prism of allocation the number of projects and financial resources (of the total value and the funds), both in the scale of the country, as well as in individual regions, activities of self-government units, enterprises and other organizational forms. In the first part of the paper presents an overview of the Operational Programmes (OP), in the second – a statistical analysis of projects for which was signed funding agreement and which are implemented under the Operational Programmes: Innovative Economy (Priority Axis 2, 7, 8), Development of Eastern Poland and Regional Operational Programme from the 10–15 priority theme dimension. The research carried out on the basis of data collected in the Knowledge Base under the implemented – at the National Institute of Telecommunications – the project of Priority Axis 7 of the Programme Innovative Economy: "Information System Concerning Broadband Infrastructure and the ‘Broadband Poland’ Portal – SIPS project".
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 394–406