Spójność społeczno-ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych wskaźników społecznych

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Leszczyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano oceny sytuacji gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansów publicznych, w świetle wybranych kategorii charakteryzujących spójność społeczno-ekonomiczną. Jako punkt odniesienia przyjęto, że zróżnicowanie analizowanych zmiennych uzależnione jest od geograficznej przestrzeni zamieszkiwania. Analizy dokonano w skali polskich województw, a w porównaniach wykorzystano dane budżetów gospodarstw domowych, rachunków narodowych i badania EU-SILC prowadzone przez GUS oraz Diagnozy społecznej sporządzanej przez Radę Monitoringu Społecznego. Regionalna analiza porównawcza gospodarstw domowych pozwala na wysunięcie wniosków wskazujących na bardzo zróżnicowany poziom warunków i jakości życia w zależności od miejsca zamieszkania. W Polsce nadal istnieją relatywnie duże odchylenia w tym zakresie. Wielowymiarowa jakość życia stratyfikuje nadal polskie gospodarstwa domowe i układa ich strukturę hierarchiczną. Ostatnie pozycje niemal we wszystkich porównywanych kategoriach zajmują regiony wchodzące w skład Polski Wschodniej.
The author assesses situation of households in a period of crisis in public finances, taking into account selected features characterizing socio-economic cohesion. The analysis was conducted in a scale of Polish voivodeships and the data about households’ budgets, national accounts and results of EU-SILC research conducted by Central Statistical Office as well as Social Diagnosis presented by The Council for Social Monitoring were used to compare households. Regional comparative analysis of households allows to conclude about very differentiated level of conditions and quality of life depending on place of living. In Poland there still exist relatively high differences in this field. Multidimensional quality of life still arranges hierarchical structure of Polish households. At the last positions in nearly all compared categories are ranked the regions constituting the Eastern Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 134–143