Repozytorium UR

Przemiany symboliczno-teologicznego znaczenia materii i ich odzwierciedlanie się w estetyce i sztuce chrześcijańskiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Królikowski, Janusz
dc.date.accessioned 2021-07-12T07:44:09Z
dc.date.available 2021-07-12T07:44:09Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Sacrum et Decorum, nr 13 (2020), s. 7–27 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1689–5010
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6561
dc.description Translated by Monika Mazurek pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Almost from its very beginning, the faith of the Church incorporated art in its various forms of expression into the process of interpreting its doctrine. Quite quickly the Church included in this process the dogma of creation, i.e. the calling of the world into existence by God. At first, in polemic against ancient Manichaean tendencies, this dogma contributed to a positive view of matter, and thus to the possibility of using it in the realm of religion: since it comes from God, it cannot be an obstacle to worshipping him. Over time, the theme of creation itself was also incorporated into art, above all because it shaped Christian aesthetics, which always in some way reflected the essential elements of the Christian vision of the world and matter: radiance, proportion, harmony. Scholastic theologians in the Middle Ages drew attention to the fact that aesthetics, referring to the creative work of God, can play a supportive role in man’s return to God, thanks to the fact that it lifts his spirit towards the Creator. In the Middle Ages the motif of God the Creator, especially as the Creator of all things, also appeared in art. Under the influence of Enlightenment and positivist tendencies, matter lost its symbolic and theological bearing, becoming only a material made available to man, and thus the motif of creation disappeared from art. This means that there is a need to search for the possibility of including the truth about creation in art. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niemal od samego początku wiara Kościoła włączyła sztukę w jej rozmaitych formach wyrazu w proces interpretacji doktryny. Stosunkowo szybko uwzględniła w tym procesie dogmat stworzenia, czyli powołania świata do istnienia przez Boga. Na początku, w polemice ze starożytnymi tendencjami manichejskimi, dogmat ten przyczynił się do pozytywnego spojrzenia na materię, a tym samym na możliwość jej wykorzystania w dziedzinie religii: skoro pochodzi ona od Boga, nie może być przeszkodą w oddawaniu Mu czci. Z biegiem czasu także sam temat stworzenia został uwzględniony w sztuce, przede wszystkim przez to, że kształtował estetykę chrześcijańską, która zawsze jakoś odzwierciedlała zasadnicze pierwiastki chrześcijańskiej wizji świata i materii: blask, proporcję, harmonię. Teologowie scholastyczni w średniowieczu zwrócili uwagę na to, że estetyka, nawiązując do stwórczego dzieła Boga, może spełniać służebną rolę w powrocie człowieka do Boga, dzięki temu, że podnosi jego ducha ku Stwórcy. W okresie średniowiecza wszedł do sztuki także motyw Boga Stwórcy zwłaszcza jako Twórcy wszystkiego. Pod wypływem tendencji oświeceniowo-pozytywistycznych materia straciła swoją nośność symboliczno-teologiczną, stając się tylko tworzywem danym do dyspozycji człowiekowi, a tym samym motyw stworzenia zniknął ze sztuki. Oznacza to, że zachodzi potrzeba poszukiwania możliwości włączenia prawdy o stworzeniu do sztuki. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Creator pl_PL.UTF-8
dc.subject creation pl_PL.UTF-8
dc.subject dogma pl_PL.UTF-8
dc.subject art pl_PL.UTF-8
dc.subject matter pl_PL.UTF-8
dc.subject aesthetics pl_PL.UTF-8
dc.subject light pl_PL.UTF-8
dc.subject Stwórca pl_PL.UTF-8
dc.subject stworzenie pl_PL.UTF-8
dc.subject dogmat pl_PL.UTF-8
dc.subject sztuka pl_PL.UTF-8
dc.subject materia pl_PL.UTF-8
dc.subject estetyka pl_PL.UTF-8
dc.subject światło pl_PL.UTF-8
dc.title Przemiany symboliczno-teologicznego znaczenia materii i ich odzwierciedlanie się w estetyce i sztuce chrześcijańskiej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The transformations of the symbolic and theological meaning of matter reflected in Christian aesthetics and art pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/setde.2020.13.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje