Repozytorium UR

Wpływ funduszy unijnych na zróżnicowanie dochodów w Polsce – przykład dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Graca-Gelert, Patrycja
dc.date.accessioned 2021-07-01T11:50:43Z
dc.date.available 2021-07-01T11:50:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 180–190 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-013-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6478
dc.description.abstract Zwiększony napływ funduszy unijnych do Polski oddziaływał na nierówności dochodów gospodarstw domowych na bardzo wielu płaszczyznach. Dokładne zbadanie wpływu środków pomocowych na zróżnicowanie dochodów jest bardzo złożonym problemem badawczym. Po pierwsze, występują trudności z przypisaniem beneficjentów funduszy konkretnym osobom, gospodarstwom lub grupom w rozkładzie dochodów. Po drugie, środki pomocowe z UE mogą oddziaływać dwojako na podział dochodów – bezpośrednio i pośrednio, co zwiększa złożoność analizy. Po trzecie, fundusze oddziałują na zróżnicowanie dochodów poprzez wiele kanałów, a wpływ ten jest często rozłożony w czasie. Niniejsze opracowanie ma na celu: 1) nakreślenie ogólnych ram oddziaływania funduszy unijnych na zróżnicowanie dochodów w Polsce oraz 2) ilościowe oszacowanie wpływu dwóch rodzajów funduszy – dopłat bezpośrednich oraz rent strukturalnych – na zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie 2005–2010. Do badania wykorzystano jednostkowe nieidentyfikowalne dane z badań budżetów gospodarstw domowych GUS. Analiza empiryczna wpływu dopłat bezpośrednich oraz rent strukturalnych na nierówności dochodów w Polsce prowadzi do wniosku, iż oba te źródła dochodów łącznie powodowały zmniejszenie się zróżnicowania dochodów w porównaniu ze scenariuszem, w którym te kategorie zostałyby pominięte. Bardziej szczegółowa analiza pokazuje jednak, że spadek rozpiętości dochodów był jedynie efektem rent strukturalnych, dopłaty bezpośrednie natomiast oddziaływały w kierunku zwiększania rozpiętości dochodowych gospodarstw domowych, co wynikało prawdopodobnie stąd, że ich beneficjentami byli przeważnie wielkoobszarowi rolnicy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The increased inflow of EU-funds influenced income inequality in Poland through various channels. A precise estimation of this impact is a very complex research problem. First, it is often not possible to identify the funds’ beneficiaries (persons, households, groups) in the income distribution. Second, European funds may influence income inequality in a direct or (and) indirect way, which makes the analysis of this impact more complex. Third, European funds influence income inequality through many channels and this impact is often spread over time. This survey is aimed at 1) framing the very general aspects of the influence of European funds on income inequality in Poland and 2) estimating the impact of direct payments and structural pensions on income inequality in Poland in the period 2005–2010. The data used to carry out the calculations come from the Polish CSO household budget surveys. The analysis revealed that the joint effect of direct payments and structural pensions on income inequality in Poland was negative throughout the analyzed period, i.e. these categories of funds caused inequality to decrease. A more detailed analysis shows that the decrease in income disparities was due to structural pensions. Direct payments led to an increase in income inequality, which resulted most probably from the fact that their beneficiaries were mainly richer income groups – large landowners. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Gini pl_PL.UTF-8
dc.subject nierówności pl_PL.UTF-8
dc.subject UE pl_PL.UTF-8
dc.subject integracja europejska pl_PL.UTF-8
dc.subject fundusze unijne pl_PL.UTF-8
dc.subject inequality pl_PL.UTF-8
dc.subject EU pl_PL.UTF-8
dc.subject European integration pl_PL.UTF-8
dc.subject European funds pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ funduszy unijnych na zróżnicowanie dochodów w Polsce – przykład dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje