Repozytorium UR

Partnerstwo publiczno-prywatne a efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jachowicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2021-06-28T08:26:41Z
dc.date.available 2021-06-28T08:26:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 78–85 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6402
dc.description.abstract W artykule poruszono temat partnerstwa publiczno-prywatnego i jego znaczenie w realizacji zadań publicznych. Współpraca dwóch sektorów w dobie narastających deficytów budżetowych będących wynikiem ostatniego kryzysu finansowego, wydaje się być optymalnym rozwiązaniem. Autorka przedstawiła genezę, istotę oraz cechy partnerstwa, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie obustronnych korzyści. To kompleksowość i długoterminowość umowy wyróżniają partnerstwo spośród pozostałych form realizacji przedsięwzięć publicznych, stanowiąc wyraz nowego zarządzania publicznego, które podkreśla znaczenie efektywności w gospodarowaniu zasobami publicznymi, w tym finansowymi. W celu pełnego ukazania problemu w dwóch pierwszych rozdziałach wykorzystano dorobek naukowy dotyczący zagadnień związanych z partnerstwem i znaczeniem efektywności przy podejmowaniu decyzji przez jednostki sektora publicznego, by w kolejnym rozdziale przytoczyć dane z Raportu Centrum PPP i Instytutu PPP przedstawiające rozwój rynku partnerstwa w latach 2009–2013. Partnerstwo może stać się efektywnym narzędziem realizacji zadań publicznych i przynieść wymierne korzyści dla partnera publicznego wynikające z doświadczeń sektora prywatnego w projektowaniu, budowaniu, dostarczaniu usług oraz zarządzaniu, zabezpieczając jednocześnie interes społeczny i interes partnerów prywatnych, pod warunkiem, że władze centralne stworzą prawno-instytucjonalne warunki dla jego rozwoju. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article describes a problem of public-private partnership and its role in public tasks’ realization. The cooperation between private and public sector seems to be optimal solution, especially in the time of crisis. Author shows the genesis, essence and features of PPP, what makes mutual benefits. Complexity and long-term contracts mark PPP out another forms of public tasks realization. PPP is a method which underlines efficiency in public sources management, specially finance sources. To present the problem in two chapters literature about PPP and efficiency was used, that accompanies by making decisions in local self-government units. The third part of the article excerpts data from Raport Centrum PPP (report) and Institute PPP showing the development of Polish PPP in 2009–2013. Partnership may bring rational profits for public sector, which result from private partner experience in designing, building, operating and management, protected social and private matter, on condition that central government creates adequate condition for its development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject partnerstwo publiczno-prywatne pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe zarządzanie publiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject efektywność pl_PL.UTF-8
dc.subject zadanie publiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject public-private partnerships pl_PL.UTF-8
dc.subject new public management pl_PL.UTF-8
dc.subject efficiency pl_PL.UTF-8
dc.subject public task pl_PL.UTF-8
dc.title Partnerstwo publiczno-prywatne a efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje