Repozytorium UR

Pomoc publiczna narzędziem polityki spójności UE w ramach „multilevel governance” na poziomie krajowym i wspólnotowym – doświadczenia i wprowadzane zmiany

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bartoszewicz, Artur
dc.date.accessioned 2021-06-24T09:44:50Z
dc.date.available 2021-06-24T09:44:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 234–246 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6353
dc.description.abstract Proces przygotowania do integracji, a następnie wejście Polski w struktury Unii Europejskiej pozwoliło na uzyskanie istotnej rozwojowo pomocy ze źródeł funduszy UE. Największe oddziaływanie rozwojowe, z uwagi na wartość transferowanych środków, ma interwencja prowadzona w ramach Polityki Spójności UE. Projektowany w niej system absorpcji zakłada spójne i jednolite rozwiązania stosowane we wszystkich państwach członkowskich, wpisujące się w cele polityki, gwarantujące realną partycypację państwa członkowskiego w proces decyzyjny zarówno na etapie planowania, programowania, jak i realizacji założonych działań. Powyższe podejście wynika z aktywnego stosowania w UE metod „multilevel governance”. Prorozwojowa interwencja miliardowej wartości środków publicznych niesie ze sobą ryzyko nie tylko uzyskiwania pożądanych efektów, ale również generowania zakłóceń rynkowych w obszarze konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim. Dlatego też, zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i poszczególnych państw członkowskich podejmowane są aktywne działania regulujące zasady udzielania pomocy skierowanej do uczestników tego rynku. Z uwagi jednak na rozwój rynku, jak i na ewolucje polityk wspólnotowych, koniecznym staje się unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa. Kompleksowa reforma w dziedzinie polityki pomocy państwa, która w znaczący sposób reorganizuje procesy i zasady związane z jej udzielaniem wpisuje się w metodykę „mulitlevel governance” poprzez włączanie w jej proces wszystkich przyszłych uczestników i beneficjentów polityki. Skala proponowanych zmian w istotny sposób wpływa na zasady przyszłych interwencji publicznych i ogranicza ryzyka dotychczasowych negatywnych doświadczeń w UE w tym obszarze. Polska jest największym beneficjentem pomocy UE, dlatego też reforma pomocy publicznej w największym stopniu wpłynie na swobodę decyzji publicznej w naszej gospodarce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The process of preparing for integration, and Polish entry to the European Union has offered a substantial developmental aid from EU funds. The greatest impact of development, due to the value of the transferred funds, is intervention conducted within the EU Cohesion Policy. Designed in the absorption system assumes a consistent and uniform solution applicable in all Member States, suited to the objectives of the policy, to ensure real participation of the Member State in decision-making in the planning, programming and implementation of established operations. This approach stems from active use in the EU multilevel governance methods. Pro-development intervention worth billions of public funds entails risks not only to achieve the desired effects, but also generate market distortions in the area of competition in the European Market. Therefore, both at Community and individual Member States are taken active measures to regulate the rules for granting aid to the participants in this market. However, due to the development of the market and on the evolution of EU policies, it becomes necessary to modernize the EU's policy in the field of State aid. A comprehensive reform of state aid policy, which significantly reorganizing processes and policies related to the granting of prints in the methodology multi-level governance by involving in the process of all the future participants and beneficiaries of the policy. The scale of the proposed changes have a significant impact on future rules for public intervention and reduces the risk of past negative experiences in the EU in this area. Poland is the biggest beneficiary of EU aid, which is why reform of state aid in the greatest impact on the discretion of the public in the Polish economy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject pomoc państwa (pomoc publiczna) pl_PL.UTF-8
dc.subject fundusze unijne pl_PL.UTF-8
dc.subject wielopoziomowe zarządzanie pl_PL.UTF-8
dc.subject polityka spójności Unii Europejskiej pl_PL.UTF-8
dc.subject state aid pl_PL.UTF-8
dc.subject EU funds pl_PL.UTF-8
dc.subject multi-level governance pl_PL.UTF-8
dc.subject the cohesion policy of the European Union pl_PL.UTF-8
dc.title Pomoc publiczna narzędziem polityki spójności UE w ramach „multilevel governance” na poziomie krajowym i wspólnotowym – doświadczenia i wprowadzane zmiany pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje