Ojciec Hieronim Warachim OFMCap (1916-2011) i Jego dzieło

Abstrakt
Celem dysertacji zatytułowanej Ojciec Hieronin Wara chim OFMCap (1916 - 2011) i Jego dzieło jest ukazanie życia i wszechstronnej działalności wybitnego kapucyna z sercem lwowiaka, człowieka modlitwy i Eucharystii, patrioty i kapelana AK zakochanego w mieście zawsze wiernym oraz w dziejach ojczyzny, redaktora i poety, wychowawcy młodych Polaków i Honorowego Obywa tela Sędziszowa Małopolskiego. Ten uczeń kapelana Legionów Polskich o. Kosmy Len czowskiego, apologeta myśli św. o. Pio i św. Jana Pawła II swoje powołanie realizował w wielu klasztorach, or ganizując duszpasterstwo katechetyczne, chorych, cha rytatywne, trzeźwościowe, pracę misyjną i rekolekcyjną. Swoją postawą i pracą przyczynił się on do integracji społeczeństwa polskiego na Ziemiach Odzyskanych, zagospodarowania obiektów sakralnych, zaś na Pod karpaciu, dzięki jego zaangażowaniu i głoszonym kaza niom, zaczął się rozwijać kult stygmatyka z San Gio wanni Rotondo. Ojciec Warachim - spowiednik i przewodnik w loretań-skim sanktuarium, przełożony wspólnoty franciszkań skiej w Wiener Neustadt prowadził aktywną działalność wydawniczą. Wiele utworów, jako wicepostulator pro cesu beatyfikacyjnego o. Serafina Kaszuby, poświęcił wędrowcy Bożemu po Wołyniu, Kazachstanie i Rosji. Z dokonań seniora ruchu harcerskiego, honorowego kapelana Związku Strzeleckiego „Strzelec” i propagatora pamięci Żołnierzy Niezłomnych czerpały i czerpią kolej ne pokolenia ludzi zaangażowanych i poszukujących.
The purpose of the dissertation entitled Father Hieronin Warachim OFMCap (1916 - 2011) and His work is to show the life and versatile activity of an outstanding capuchin with the heart devoted to Lviv, a man of a prayer and the Eucharist, a patriot and chaplain of the Home Army who was in love with and always faithful to the city and the history of his homeland, editor and poet, educator of young Poles and Honorary Citizen of Sedziszow Malopolski. This student of the chaplain of Polish Legions Father Kosma Lenczowski, apologist of the thought of Saint Father Pio and Saint John Paul II implemented his voca tion in many monasteries, organizing catechetical pas toral care for the sick, charity, sobriety, missionary and retreatal work. With his attitude and work, he contrib uted to the integration of Polish society on the Recov ered Territories, the development of sacred buildings and thanks to his commitment and preached sermons, the cult of the stigmatic from San Giowanni Rotondo began to develop in the Podcarpethian region. Father Warachim - confessor and guide in the Loretto sanctuary, superior of the Franciscan community in Wiener Neustadt, conducted active publishing. As a vice postulator of the beatification process of Father Serafin Kaszuba, he devoted many books to a Divine wanderer in Volyn, Kazakhstan and Russia. The successive generations of committed and seeking people derived and are deriving from the achieve ments of the senior of scout movement, honorary chaplain of the Riflemen Association “Strzelec” and propagator of the memory of Stouthearted Soldiers.
Opis
Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec - 378 s.
Słowa kluczowe
kapucyn , Lwów , kapelan , twórca , patriota , Lviv , capuchin , chaplain , creator , patriot
Cytowanie