Repozytorium UR

Торговельна мобільність українських селян Галичини першої половини ХІХ ст. за даними львівської преси

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Мовна, Уляна
dc.date.accessioned 2021-01-07T09:40:52Z
dc.date.available 2021-01-07T09:40:52Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 6/2020, s. 33–47 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5880
dc.description.abstract W artykule dokonano analizy jednego z możliwych typów przemieszczania się ludności wiejskiej, konkretnie mobilności handlowej ukraińskich chłopów w pierwszej połowie XIX w. Zagadnienie handlu było szeroko przedstawiane na lamach ówczesnych periodyków lwowskich. Z tej przyczyny stały się one podstawowym źródłem historycznym, na którym oparto niniejsze rozważania. Odnotowywały bowiem aktualny stan dyskursu publicznego. Korespondenci „Gazety Lwowskiej”, „Tygodnika Rolniczo-Przemysłowego”, „Rozmaitości” – W. Pol, J. Żywicki, M. Stöger, K. Turowski – poświęcili problematyce handlu stosunkowo dużo miejsca. Zwracano uwagę na takie zagadnienia, jak choćby udział ludności wiejskiej w handlu rogacizną, drzewem, płótnem, produkcją gospodarstwa wiejskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article analyses one of the possible types of villagers’ mobility, i.e. the commercial mobility of Ukrainian peasants in the first half of the 19th century. The issues of commerce were widely presented in the pages of the then periodicals in Lviv. For this reason, they became the main historical source on which the present study was based, since they reported the current state of the public discourse. The correspondents for “Gazet Lwowska”, “Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy”, “Rozmaitości” – W. Pol, J. Żywicki, M. Stöger, K. Turowski – dedicated relatively a lot of attention to the issues of commerce. The press focused on such issues as villagers’’ trade in cattle, wood, cloth and farm produce. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject mobilność handlowa pl_PL.UTF-8
dc.subject chłopi ukraińscy pl_PL.UTF-8
dc.subject prasa pl_PL.UTF-8
dc.subject pierwsza połowa XIX wieku pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka pl_PL.UTF-8
dc.subject commercial mobility pl_PL.UTF-8
dc.subject Ukrainian peasants pl_PL.UTF-8
dc.subject press pl_PL.UTF-8
dc.subject the first half of the 19th century pl_PL.UTF-8
dc.subject economy pl_PL.UTF-8
dc.title Торговельна мобільність українських селян Галичини першої половини ХІХ ст. за даними львівської преси pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Mobilność handlowa ukraińskich włościan w Galicji pierwszej połowy XIX wieku w świetle prasy lwowskiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2020.6.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje