Repozytorium UR

Population instability and EU-production function anomaly

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Młodkowski, Paweł
dc.date.accessioned 2020-12-14T12:30:53Z
dc.date.available 2020-12-14T12:30:53Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 63(3)/2020, s. 177–194 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5855
dc.description.abstract The purpose of the study is to present the problematic situation when capturing the economic growth mechanism in the European Union. Due to intra-EU migration, the prominent production function framework fails to deliver consistent results. Estimation of structural parameters on data covering the post-accession period up to 2016 delivered a negative (!) assessment of the contribution of “labour” to output for most of the new member states. This result called for further investigations, and a holistic interpretation. It seems that this is the first time a methodological study on the production function framework offers an explicit formulation of the requirements for this method to be effectively employed in output investigations. In short, the production function can be used for cases where the growth mode is extensive, while arguments display declining or ascending trends. However, when the growth mode is intensive, while any of the arguments decline in value, this particular framework will become invalid for capturing the growth mechanism. The observed failure of the production function calls for introducing a new term to the economic growth literature: EU-production-function-anomaly. The method seems to be a far-reaching simplification. The reason for utilizing a very general formulation (excluding human capital and technology) is motivated by the focus on the demographic developments responsible for the anomaly. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem badawczym jest prezentacja problematycznej sytuacji występującej podczas próby uchwycenia mechanizmu wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W wyniku wewnątrzunijnej migracji, popularna funkcja produkcji przynosi niespójne wyniki podczas estymacji na poziomie kraju członkowskiego. Oszacowania parametrów strukturalnych modelu dokonano w oparciu o szeregi czasowe od 2004 do 2016 roku. W przypadku wielu nowych krajów członkowskich uzyskano ujemne oszacowanie parametru odpowiadającego za wkład czynnika „praca”. Taki wynik, istotny statystycznie, stanowił wyzwanie i przyczynę dalszych, rozszerzonych badań w celu holistycznej interpretacji przyczyn. Wydaje się, że niniejsze studium funkcji produkcji jest pierwszym w literaturze przedmiotu, które podaje dyskusji explicite wymagania dotyczące poprawności metodologicznej funkcji produkcji, w zależności od natury procesów wzrostowych. Funkcja produkcji może być stosowana w przypadkach, gdy wzrost jest ekstensywny, przy argumentach podlegających trendom wzrostowym lub spadkowym. Jednakże, w przypadkach wzrostu intensywnego, gdy wartość argumentów funkcji produkcji maleje w czasie, to podejście do modelowania wzrostu staje się nieskuteczne. Zaobserwowana niezdolność funkcji produkcji do poprawnego uchwycenia procesów wzrostowych wzywa do wprowadzenia nowego terminu do literatury: anomalia funkcji produkcji na poziomie kraju członkowskiego UE. Wykorzystana metoda badania wzrostu gospodarczego jest oczywiście daleko idącym uproszczeniem. Przyczyną wyboru prostej funkcji produkcji (bez kapitału ludzkiego i technologii) jest intencjonalne skoncentrowanie się na zmianach sytuacji demograficznej, odpowiedzialnych za postulowaną anomalię. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject production function pl_PL.UTF-8
dc.subject EU population pl_PL.UTF-8
dc.subject economic growth pl_PL.UTF-8
dc.subject new member states pl_PL.UTF-8
dc.subject growth mode pl_PL.UTF-8
dc.subject funkcja produkcji pl_PL.UTF-8
dc.subject populacja UE pl_PL.UTF-8
dc.subject wzrost gospodarczy pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe kraje członkowskie pl_PL.UTF-8
dc.subject wzrost intensywny pl_PL.UTF-8
dc.subject wzrost ekstensywny pl_PL.UTF-8
dc.title Population instability and EU-production function anomaly pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2020.3.8
dc.identifier.eissn 2658-0780


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje