Problemy studentów z pozycjonowaniem wychowania w edukacji informatycznej uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Musioł, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W każdym z obszarów edukacji realizowanych w klasach I–III, także w edukacji informatycznej, należy zachować proporcje między działaniami kształcącymi i wychowawczymi. Przekonywać nauczycieli do wychowania informatycznego, związanego zwłaszcza z bezpiecznym i optymalnym korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodych użytkowników, należy już na etapie ich przygotowania zawodowego. W opracowaniu zamieszczono zapisy z podstawy programowej oraz z wybranych programów nauczania bezpośrednio lub pośrednio związane z wychowaniem informatycznym. Dokonano analizy działań dotyczących tego wychowania w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji przez studentów kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna. Zasygnalizowano także występowanie u niektórych z tych studentów zachowań świadczących o brakach w obszarze tego wychowania, a to u ludzi dorosłych staje się problemem trudnym do rozwiązania.
In each education area implemented in grades I–III, including in IT education, proportions must be maintained between educational and upbringing activities. As early as at the stage of their professional training, teachers should be encouraged to spread IT upbringing, in particular related to the safe and optimal use of information and communication technologies by young users. The study refers to what is contained in the core curriculum and selected curricula directly or indirectly related to IT upbringing. It also analyses activities connected with IT upbringing in the preparation and conducting of classes by students of pedagogy majoring in early school education. Some of these students demonstrate a type of behaviour which shows lack of information regarding the area of IT upbringing, which in adult life may become a hard problem to solve.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja informatyczna , wychowanie , przygotowanie zawodowe nauczycieli , IT education , upbringing , teacher professional training
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 92–103