Repozytorium UR

Selected aspects of electronic administration. Comments on means of communication between parties to general administrative proceedings and public authorities

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skóra, Agnieszka
dc.date.accessioned 2020-04-23T09:19:45Z
dc.date.available 2020-04-23T09:19:45Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 176–189 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5424
dc.description.abstract This article is an attempt to present the essence of electronic communication between clients (other parties to the proceeding) and administrative authorities in general administrative proceedings. It also presents advancements in the modern technologies of the 20th and 21st century (such as telegram, telex, fax) and especially means of electronic communication, which took place in recent years in Poland. In its essence, electronic administration enables communication through strictly electronic means, eliminating the need for physical contact, as a result of which it is not necessary for parties to the proceeding and a body of public administration, to be present at the same time in the same place. Objectives of electronic administration are among the main factors allowing to overcome the problem of time and space in this modern organizational concept of state. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty komunikacji elektronicznej między stroną (innymi uczestnikami ogólnego postępowania) a organem administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Zaprezentowano także rozwój nowoczesnych technologii XX i XXI w. (jak telegram, teleks, telefaks) i szczególnie środki komunikacji elektronicznej, które rozwinęły się w ostatnich latach w Polsce. Istotne cechą administracji elektronicznej jest zdolność do komunikowania się za pomocą środków stricte elektronicznych, eliminując potrzebę kontaktu fizycznego, co pozwala na możliwość braku jednoczesnej obecności uczestników postępowania, takich jak strona i organ administracji publicznej. Założenia administracji elektronicznej są głównym czynnikiem przyczyniającym się do pokonania problemu czasu i przestrzeni w nowoczesnej koncepcji organizacyjnej państwa. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject electronic communication pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic administration pl_PL.UTF-8
dc.subject means of electronic communication pl_PL.UTF-8
dc.subject administrative proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject IT data carrier pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja elektroniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject administracja elektroniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject środki komunikacji elektronicznej pl_PL.UTF-8
dc.subject postępowanie administracyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject informatyczny nośnik danych pl_PL.UTF-8
dc.title Selected aspects of electronic administration. Comments on means of communication between parties to general administrative proceedings and public authorities pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.27.15


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje