Repozytorium UR

Prawnokarne aspekty przerywania ciąży w obliczu (nie)nowych wyzwań interpretacyjnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kania, Agnieszka
dc.date.accessioned 2020-04-07T09:44:55Z
dc.date.available 2020-04-07T09:44:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 25/2019, s. 72–86 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5378
dc.description.abstract Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane problemy interpretacyjne, które łączą się integralnie z prawnokarną typizacją zachowania polegającego na nielegalnym przerwaniu ciąży za zgodą kobiety ciężarnej (art. 152 § 1 k.k.). Analizując niniejsze zagadnienie, zwrócono uwagę nie tylko (de lege lata) na przesłanki legalizujące przerywanie ciąży oraz brak odpowiedzialności kobiety ciężarnej za niezgodą z prawem aborcję, lecz także na formułowane w zakresie niniejszych materii postulaty de lege ferenda. W podjętych rozważaniach ustosunkowano się również do problemu tzw. aborcji transgranicznej, jak również do karnoprocesowego statusu kobiety ciężarnej, która – poddając się dobrowolnie zabiegowi przerwania ciąży – składa następnie oświadczenie, wyrażając w nim zamiar działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego jako strona zastępcza (art. 52 § 1 k.p.k.). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this article is to draw attention to interpretation problems which are integrally connected to the criminal law typification of the behaviour involving the illegal abortion, with the consent of the pregnant woman (Article 152§1 of the Polish Penal Code). By analysing this issue, attention was brought not only (de lege lata) to the prerequisites legalising abortion and lack of responsibility of the pregnant woman for an illegal abortion, but also to the de lege ferenda requirements developed in regards to these issues. In the considerations undertaken in the article, there is also an analysis of the issue of the so-called cross-border abortion, as well as of the criminal law status of a pregnant woman who, having willingly undertaken the abortion procedure, later submits a statement expressing the intention to act as an auxiliary prosecutor, as a replacement party (Article 52§1 of the Polish Code of Criminal Procedure). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject przerywanie ciąży pl_PL.UTF-8
dc.subject warunki legalności przerywania ciąży pl_PL.UTF-8
dc.subject brak odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej pl_PL.UTF-8
dc.subject aborcja transgraniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject abortion pl_PL.UTF-8
dc.subject conditions for lawfulness of abortion pl_PL.UTF-8
dc.subject lack of criminal responsibility of a pregnant woman pl_PL.UTF-8
dc.subject cross-border abortion pl_PL.UTF-8
dc.title Prawnokarne aspekty przerywania ciąży w obliczu (nie)nowych wyzwań interpretacyjnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.25.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje