Repozytorium UR

Studiujące osoby niepełnosprawne w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szczepanik, Gabriela
dc.contributor.author Walat, Wojciech
dc.date.accessioned 2020-03-24T12:49:06Z
dc.date.available 2020-03-24T12:49:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 291–297 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5361
dc.description Artykuł powstał w ramach prac badawczych Koła Naukowego „Edukacja bez Granic” w oparciu o platformę badawczą Pracowni Lifelong Learning, Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji studiujących osób niepełnosprawnych oraz tego, w jaki sposób postrzegana jest ta grupa studentów przez ich rówieśników na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aby tego dokonać, niezbędne jest wyjaśnienie i przeanalizowanie pojęcia niepełnosprawność. Pokazane jest także historyczne odniesienie do tego terminu, by na końcu móc stwierdzić, że osoba niepełnosprawna to nie tylko jednostka chora, ale przede wszystkim wartościowy członek całej naszej społeczności. Następnym krokiem jest przedstawienie danych z kilku poprzednich lat dotyczących liczby studiujących osób niepełnosprawnych na uniwersytetach w całej Polsce. Jak wynika z zebranych danych, co roku przybywa ich coraz więcej, a to dlatego, że dzisiejsze uczelnie wyższe są bardziej przyjazne grupie osób z niepełnosprawnością, głównie przez skuteczne próby likwidowania barier architektonicznych. W trzeciej części opisujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i analizujemy otrzymane wyniki. W podsumowaniu formułujemy wnioski znaczące dla teorii i praktyki edukacyjnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this article is to present the situation of students with disabilities and how this group of students is perceived by their peers at the University of Rzeszów. In order to do this, it is necessary to clarify and analyze the concept of disability. There is also a historical reference to this term in order to conclude that a person with a disability is not only a disabled person, but above all a valuable member of our entire community. The next aim and step of this research paper is to present the data from the previous years concerning the number of students with disabilities studying at universities all over Poland. According to the collected data, every year there are more and more of them, because today's universities are more friendly to a group of people with disabilities, mainly due to effective attempts to eliminate architectural barriers. The third part of this article presents and describes the results of the survey conducted among students of the University of Rzeszów and the analysis of the obtained results. In summary, we formulate conclusions that are significant for the theory and practice of education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject osoby niepełnosprawne pl_PL.UTF-8
dc.subject studia wyższe pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka szkoły wyższej pl_PL.UTF-8
dc.subject persons with disabilities pl_PL.UTF-8
dc.subject university studies pl_PL.UTF-8
dc.subject university education pl_PL.UTF-8
dc.title Studiujące osoby niepełnosprawne w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Opinions of the University of Rzeszów Students’ on Their Peers: Students with Disabilities pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.4.40
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje