Humanistic and Christian values in the philosophical concepts of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Liszczyńska, Olga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article traces two related currents of East-Galician philosophical thought of the first half of the 20th century: the secular and the religious one. Secular philosophy is presented on the basis of the works by V. Levynskiy, I. Mirchuk, M. Shlemkevych. The religious movement, represented by the leaders of Greek-Catholic clergy, was analyzed based on the works by G. Kostelnik, J. Slipyj, A. Sheptytsky. The study presents the main ideas of philosophical works such as humanistic, Christian and national values.
W artykule omówiono dwa spokrewnione nurty wschodniogalicyjskiej myśli filozoficznej pierwszej połowy XX w.: świecki i religijny. Filozofię świecką przedstawiono na podstawie dzieł W. Lewińskiego, I. Mirczuka, M. Szlemkiewicza. Nurt religijny, który reprezentują działacze kleru greckokatolickiego, przeanalizowano, opierając się na pracach H. Kostelnyka, J. Slipego, A. Szeptyckiego. Omówiono główne idee dzieł filozoficznych, takie jak wartości humanistyczne, chrześcijańskie i narodowe.
Opis
Słowa kluczowe
Eastern Galicia , Ukrainian philosophical thought , Christian humanism , Christian love , patriotism , Galicja Wschodnia , ukraińska myśl filozoficzna , humanizm chrześcijański , miłość chrześcijańska , patriotyzm
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 69–85