Repozytorium UR

Die Metapher der deutschen und polnischen Metasprache. Kontrastive Analyse wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Texte

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kupczyk, Beata
dc.date.accessioned 2020-01-13T11:42:44Z
dc.date.available 2020-01-13T11:42:44Z
dc.date.issued 2020-01-29
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5114
dc.description Promotor: dr hab. Paweł Bąk - 470 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niniejsza dysertacja stanowi kontrastywną analizę metafory w metajęzyku polskim i niemieckim. Materiał badawczy rozprawy stanowią polskojęzyczne i niemieckojęzyczne prace popularnonaukowe Mówiąc Inaczej (P. Mikuła), Wszystko zależy od przyimka (J. Bralczyk, J. Miodek, A. Markowski, J. Sosnowski), Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (B. Sick), Deutsch für Kenner (W. Schneider) oraz naukowe Pragmatyka językowa (R. Kalisz) i Pragmatik: Eine Einführung (J. Meibauer). Klasyfikacja zidentyfikowanych metafor metajęzykowych do jednego z wyznaczonych modeli JĘZYK/ TEKST TO DROGA, JĘZYK/ TEKST TO MATERIA (i ich subkategorii) nie wyklucza koegzystencji tychże wykładników nawet w jednym wyrażeniu. Wykazana polifunkcjonalność metafor metajęzykowych pozwala ukazać wielowymiarowy obraz języka i tekstu w analizowanych pracach. Kluczową w rozprawie jest zatem kognitywna teoria metafory ze szczególnym uwzględnieniem rozważań M. Reddy’ego, ponieważ specyfika metafor pojawiających się w metajęzyku ułatwia ogarnięcie umysłem domen abstrakcyjnych oraz stanowi nieodzowny mechanizm naszego myślenia oraz jego racjonalizacji. Celem rozprawy jest wskazanie podobieństw i różnic dotyczących obecności metafory w metajęzyku polskim i niemieckim, jej rodzaju i frekwencji w badanych pracach o zróżnicowanym stopniu „naukowości”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This dissertation offers a contrastive analysis of metaphor in Polish and German metalanguage. The research material is based on Polish and German popular science works Mówiąc Inaczej (P. Mikuła), Wszystko zależy od przyimka (J. Bralczyk, J. Miodek, A. Markowski, J. Sosnowski), Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (B. Sick), Deutsch für Kenner (W. Schneider) as well as theses such as Pragmatyka językowa (R. Kalisz) and Pragmatik: Eine Einführung (J. Meibauer). The classification of the identified metalanguage metaphors as one of the determined models LANGUAGE/TEXT AS PATH, LANGUAGE/TEXT AS MATTER (and their subcategories) does not exclude the coexistence of the said indicators even in a single expression. This proven polyfunctionality of metalanguage metaphors allows presenting a multidimensional view of language and text within the analyzed works. The cognitive theory of metaphor, with the special focus on M. Reddy's thoughts, is therefore critical for this dissertation, due to the specificity of metaphors appearing in the metalanguage, which facilitates our understanding of abstract domains and constitutes an indispensable mechanism of our thinking and its rationalization. This paper aims to address similarities and differences concerning the presence of metaphor in Polish and German metalanguage, its type and frequency in the researched data, which varies from more to less 'scientific' papers. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso deu pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject metafora pl_PL.UTF-8
dc.subject metajęzyk pl_PL.UTF-8
dc.subject analiza kontrastywna pl_PL.UTF-8
dc.subject metaphor pl_PL.UTF-8
dc.subject metalanguage pl_PL.UTF-8
dc.subject contrastive analysis pl_PL.UTF-8
dc.title Die Metapher der deutschen und polnischen Metasprache. Kontrastive Analyse wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Texte pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Metaphor in polish and german metalanguage. A contrastive analysis of theses and popular science works pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Metafora w języku niemieckim i polskim. Analiza kontrastywna tekstów naukowych i popularnonaukowych pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje