Repozytorium UR

Dowody w rzymskim procesie karnym okresu republiki na przykładzie mów Cycerona

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skorupka, Jerzy
dc.date.accessioned 2019-12-23T10:36:55Z
dc.date.available 2019-12-23T10:36:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 145–161 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5106
dc.description.abstract Przedmiotem opracowania są dowody w rzymskim procesie karnym okresu republiki, na jakie powołuje się Cyceron w swoich mowach. Analizie poddałem trzy mowy oskarżycielskie Cycerona przeciwko Katylinie oraz dwie mowy obrończe Cycerona wygłoszone w sprawach przeciwko Lucjuszowi Murenie i Gnejuszowi Plancjuszowi. W podsumowaniu stwierdza się, że pomimo upływu 2000 lat we współczesnym polskim procesie karnym w zasadzie występują takie same źródła i środki dowodowe, jak w procesie rzymskim okresu republiki. Źródłami dowodowymi są osoby i rzeczy oraz dokumenty, a środkami dowodowymi zeznania świadków i opinie biegłych oraz treść dokumentów. Występuje tzw. mały świadek koronny, którym w procesie przeciw Katylinie był Tytus Wolturcjusz. Wykonywane są tożsame czynności dowodowe. Tym, co różni oba procesy, jest brak wpływu opinii publicznej na treść wyroku i wszystkich innych czynności procesowych oraz na ocenę dowodów. W polskim procesie karnym dowodami nie są argumenty (probationes artificiales). Oba procesy karne różni też charakter wyjaśnień oskarżonego. W procesie rzymskim nie stanowiły one dowodu, a współcześnie jest to ważny dowód o charakterze pierwotnym i bezpośrednim. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The subject of the study is evidence in the Roman trial of the Republic period, which Cicero invokes in its speeches. In this study was analyzed three of Cicero's speeches on the charges against Catilina and two of Cicero's speeches on the defence in cases against Lucius Murena and Gnaeus Plancius. It is concludes that even after 2000 years there are, in general, the same sources and evidence in the current Polish criminal trial as well as in the Roman trial of the Republic period. The sources of evidence are persons and objects as well as documents, and by means of evidence: testimonies of witnesses and expert opinions as well as the content of documents. There is a so-called a small crown witness who was Titus Volturcius in the trial against Catilina. There are identical enquiries. The difference between the two trials is the lack of influence of public opinion on a judgment and all other procedural acts and on an assessment of evidence. Arguments (probationes artificiales) are not evidence in the Polish criminal trial. Both criminal trials also differ in the nature of the defendant's explanations. They did not constitute evidence in the Roman trail and nowadays it is an important evidence of direct or indirect nature. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject rzymski proces karny pl_PL.UTF-8
dc.subject dowody pl_PL.UTF-8
dc.subject Cyceron pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman criminal trail pl_PL.UTF-8
dc.subject evidence pl_PL.UTF-8
dc.subject Cicero pl_PL.UTF-8
dc.title Dowody w rzymskim procesie karnym okresu republiki na przykładzie mów Cycerona pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.24.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje