Wpływ intensywności uprawy na produkcyjność mieszańcowych i populacyjnych odmian pszenicy ozimej

Obrazek miniatury
Data
2019-11-18
Autorzy
Jańczak-Pieniążek, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Ścisłe doświadczenie polowe z pszenicą ozimą zostało przeprowadzone w latach 2016-2019 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu . Czynnikami doświadczenia były: I – technologie uprawy o zróżnicowanym poziomie intensywności (średniointensywna A1, wysokointensywna A2), II – odmiany mieszańcowe i populacyjne pszenicy ozimej. Układ warunków pogodowych wywarł znaczący wpływ na większość badanych parametrów, w tym wielkość i jakość plonu pszenicy ozimej. Technologia A2 wydłużała okres wchodzenia roślin w kolejne fazy rozwojowe, wpływała na mniejsze porażenie odmian przez choroby oraz ograniczała wyleganie roślin. Plon ziarna był wyższy na obiektach z technologią A2 w porównaniu do A1. Największym potencjałem plonotwórczym charakteryzowała się odmiana mieszańcowa Hypocamp, natomiast najniższym populacyjna odmiana Belissa. Technologia A2 sprzyjała uzyskaniu korzystniejszych wskaźników LAI, MTA, zawartości chlorofilu w liściu flagowym, zwiększeniu efektywności procesu fotosyntezy oraz parametrów wymiany gazowej. Uprawa pszenicy w technologii A2 gwarantowała uzyskanie ziarna o lepszych cechach jakościowych. Odmiany mieszańcowe pszenicy ozimej można zalecać do uprawy w warunkach glebowoklimatycznych Podkarpacia, szczególnie ze względu na wysoki potencjał plonotwórczy odmianę Hypocamp a na korzystne parametry technologiczne ziarna odmiany Hyfi i Hyking.
The field experiment with winter wheat was conducted in the years 2016-2019 at the Experimental Station of Cultivar Assessment in Przecław. The experimental factors were: I – cultivation technologies with different intensity levels (medium-intensive A1 and highintensive A2), II – hybrid cultivars and population cultivars of winter wheat. Arrangement of weather conditions had a significant impact on most of the studied parameters, including the quantity and quality of winter wheat yield. Technology A2 extended the period of plant entry into subsequent development phases, resulted in less cultivars disease infestation and limited plant lodging. Grain yield was higher on objects with technology A2 compared to technology A1. Hybrid cv. Hypocamp had the highest yield-forming potential, while population cv. Belissa the lowest. Technology A2 was conducive to obtaining more favorable LAI, MTA, chlorophyll content in the flag leaf, increasing the efficiency of photosynthesis and gas exchange parameters. The cultivation of wheat in technology A2 guaranteed obtaining a grain with better quality characteristics. Hybrid cultivars of winter wheat can be recommended for cultivation in soil and climatic conditions of Podkarpackie Region, especially due to the high yield potential of the cv. Hypocamp and due to favorable grain technological parameters of the Hyfi and Hyking.
Opis
Promotor: dr hab. Jan Buczek, prof. UR - 154 s.
Słowa kluczowe
pszenica ozima , technologia uprawy , odmiany mieszańcowe , odmiany populacyjne , winter wheat , cultivation technology , hybrid cultivars , population cultivars
Cytowanie