Repozytorium UR

Zmiany morfologii liści wybranych gatunków rodzaju Taraxacum w trakcie sezonu wegetacyjnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Świder, Olga Aleksandra
dc.date.accessioned 2019-09-12T11:27:26Z
dc.date.available 2019-09-12T11:27:26Z
dc.date.issued 2019-09-24
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4918
dc.description Promotor: dr hab. Paweł Marciniuk, prof. UPH - 267 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Elementy morfologiczne niezbędne przy oznaczaniu mniszków to kwiatostany (często także owoce) i liście (różne wiosną, latem i jesienią). Rośliny można oznaczać jedynie w czasie wiosennego kwitnienia, co bardzo ogranicza prowadzenie badań. Celem pracy było opracowanie metody pomiarów liści, oszacowanie podobieństwa pomiędzy typami liści i ocena możliwości ich wykorzystania do oznaczania w innym okresach sezonu wegetacyjnego, a także dokumentacja zmian morfologii w trakcie sezonu wegetacyjnego. Pilotażowe badania zostały przeprowadzone w 2016 roku. Uprawiano wybrane gatunki mniszków, fotografowano ich liście w całym okresie wegetacyjnym oraz mierzono i określano cechy charakterystyczne w dedykowanym programie komputerowym. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono: dużą zmienność liści mniszków (zarówno w trakcie sezonu, jak i w poszczególnych jego okresach), konieczność opracowania bardziej szczegółowej metody pomiarów oraz większe podobieństwo liści wiosennych i jesiennych niż letnich. Na tej podstawie można wnioskować, że istnieje możliwość wydłużenia okresu oznaczalności mniszków o jesień. Zmiany morfologii liści wytłumaczono jako przystosowanie do poszczególnych pór roku i wskazano na możliwość realizacji ich przez mechanizmy epigenetyczne. Do porównywania wielu dendrogramów opracowano prostą, tabelaryczną metodę. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Inflorescences (often also fruits) and leaves (different in spring, summer and autumn) are morphological elements necessary for the identicating of dandelions. Therefore, the plants can only be identify during spring flowering, which limits research. The purposes of this thesis were preparation method of leaf measurement, estimation of similarity between types of leaves and possibility to use it for identification of species during other periods of the growing season, as well as documentation of morphological changes during the growing season. Pilot studies were carried out in 2016. Selected species of dandelions were grown in pots, their leaves were photographed, and characteristics were determined in a dedicated computer program. The performed analyzes showed: high variability of dandelion leaves (both during the season and in its particular periods), necessity to develop a more detailed method of leaf measurements and greater similarity of spring and autumn leaves than the summer ones, which indicates the possibility of extending the period of identification of dandelion by autumn. Changes in leaf morphology were explained as adaptation to particular seasons and indicated the possibility of their implementation by epigenetic mechanisms. A simple, tabular method was developed for comparing many dendrograms. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Taraxacum pl_PL.UTF-8
dc.subject kształt liści pl_PL.UTF-8
dc.subject zmienność pl_PL.UTF-8
dc.subject sezon wegetacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject leaf shape pl_PL.UTF-8
dc.subject variability pl_PL.UTF-8
dc.subject growing season pl_PL.UTF-8
dc.title Zmiany morfologii liści wybranych gatunków rodzaju Taraxacum w trakcie sezonu wegetacyjnego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Changes in leaves morphology of selected species of the genus Taraxacum during the growing season pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje